პროფორიენტაცია სკოლაში და მოსწავლეთა მიერ             პროფესიის არჩევა

პროფესია ეს შრომითი საქმიანობაა, რომელიც გარკვეულ მომზადებას მოითხოვს და ადამიანის საარსებო საშუალების მოპოვების პირობას წარმოადგენს. პროფესიული ორიენტაცია კი არის მეცნიერება

მეტის წაკითხვა