როგორ შევადაროთ უკეთესად – პრაქტიკული მაგალითი

სასკოლო საგნობრივ სტანდარტებში საკმაო ყურადღება ექცევა შედარებაზე ორიენტირებული დავალებების  შესრულებას. აზროვნების საბაზო ელემენტებთან  დაკავშირებული ამ უნარ-ჩვევის ათვისება დიდ ძალისხმევას მოითხოვს

მეტის წაკითხვა

თემატური კარნახი როგორც მოსწავლეთა შეფასებისა და კონტროლის ფორმა

შეფასებასა და კონტროლს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია სასწავლო პროცესში. ამისთვის მასწავლებლები სხვადასხვა აქტივობას ვიყენებთ: ტესტირებას, თხზულებას, დამოუკიდებელ სამუშაოს, გაკვეთილის მოყოლას… ასეთივე

მეტის წაკითხვა

„ფერადი კლიმატი“  და   პრობლემების გადაჭრა  გაკვეთილზე                                                                                                                                  

სასწავლო პროცესის წარმატებისთვის უმნიშვნელოვანესია მოსწავლეთა ჩართულობა. მასწავლებლები მოსწავლეებს გაკვეთილზე საინტერესოდ ვესაუბრებით, ვაჩვენებთ ვიზუალურ მასალას, ვცდილობთ დავაინტერესოთ, მაგრამ ზოგიერთი მოსწავლისთვის მთელი

მეტის წაკითხვა

პრობლემური  სიტუაციის  გადაჭრა გაკვეთილზე ევრისტიკული ძიების გზით

საგაკვეთილო პროცესი მოსწავლეებისაგან მრავალი რთული სააზროვნო ოპერაციის შესრულებას მოითხოვს. მათ შორისაა პრობლემური სიტუაციის  შექმნა. მისი გადაწყვეტა უმნიშვნელოვანესია. ფსიქოლოგების აზრით, პრობლემური

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა    დამოუკიდებელი   აზროვნების  პრაქტიკული  ასპექტები                                                                                                          

  პედაგოგები ხშირად ვფიქრობთ, როგორ გადავაქციოთ სწავლა სახალისო პროცესად, რა  რეალური მექანიზმები  შევიმუშაოთ  აუდიტორიაში  სასიამოვნო სასწავლო განწყობილების შექმნისთვის. ასეთი გარემოს

მეტის წაკითხვა

არჩევანის თავისუფლება – სწავლაში  წარმატების რეალური მოტივი

ცნობილია, რომ  ადამიანს ნებისმიერი საქმის მიმართ გაუჩნდება ინტერესი და გაბედულება, თუ საშუალებას მივცემთ ეს საქმე თვითონ აირჩიოს, მოღვაწეობის პროცესში კი

მეტის წაკითხვა

ფოკუსირებული აქტივობების მნიშვნელობა სასწავლო პროცესში

სასწავლო პროცესის  წარმატებისა და მოსწავლეთა ცოდნისა და  მოსწრების  დონის  ამაღლებისთვის აუცილებელია ყურადღების კონცენტრაცია, ამიტომაც   მოსწავლეთა  ყურადღების განვითარება პედაგოგიური  პროცესის  უშუალო 

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა ცოდნის ურთიერთკონტროლი

სასკოლო პრაქტიკაში დიდი როლი ეკისრება მოსწავლეთა ურთიერთშემოწმებისა და ურთიერთშეფასების ტექნიკის გამოყენებას. მასწავლებლები მოსწავლეთა ურთიერთკონტროლსა და ურთიერთშემოწმებას უმთავრესად საშინაო დავალებების, ზეპირი

მეტის წაკითხვა

თამაშის გამოყენება ახალი მასალის ახსნის გაკვეთილზე

ცოდნის მიღების, განმტკიცებისა და სასწავლო უნარ-ჩვევების განვითარებისთვის ხშირად იყენებენ დიდაქტიკურ თამაშებს, რომლებიც სწავლების აქტიურ მეთოდებს მიეკუთვნება. დიდაქტიკური თამაშების გამოყენებით მასწავლებელს

მეტის წაკითხვა

მიზეზ-შედეგობრივი  კავშირების  ფორმირება  ისტორიის გაკვეთილზე                                                                                                      

  ისტორიის სწავლების ძირითადი მიზანი მოსწავლეთა პიროვნული განვითარებაა. ამ გზაზე მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების ცოდნა უდავოდ დაეხმარება მოსწავლეს პიროვნული სრულყოფისთვის, რადგან მოვლენების

მეტის წაკითხვა