შემეცნებითი ხასიათის დავალებების გამოყენება მოსწავლეთა შეფასებითი უნარების ფორმირებისთვის

შემეცნებითი    ხასიათის   დავალებების  გამოყენება  მოსწავლეთა  შეფასებითი  უნარების ფორმირებისთვის  ისტორიის სწავლების მაგალითზე უკანასკნელ პერიოდში მოსწავლეთა მსოფლმხედველობაში სერიოზული გარდატეხები მოხდა,

მეტის წაკითხვა

გაკვეთილი-შეჯიბრება როგორც თამაშით სწავლის აქტიური ფორმა

მასწავლებლის საქმიანობა რთული და საპასუხისმგებლოა. მას ყოველდღიურად უწევს სწავლებისთვის საჭირო მეთოდებისა და სტრატეგიების შერჩევა, რომლებიც მოსწავლის არა მარტო ცოდნაზე, არამედ

მეტის წაკითხვა

კრიტიკული აზროვნების განვითარების ზოგიერთი ტექნოლოგია და სტრატეგია

სოციალურ-პოლიტიკური და კულტურული ცხოვრების განვითარების კვალდაკვალ ინტელექტუალური შრომა განიხილება როგორც ოსტატობა, გამოავლინო, დააკვირდე, განასხვაო, კლასიფიცირება გაუკეთო, შეაფასო, კრიტიკულად გააანალიზო, შეძლო

მეტის წაკითხვა

კრიტიკული აზროვნების განვითარება სწავლებისას და „აზროვნების ექვსი ქუდი“

თანამედროვე ცხოვრების რიტმი და მიმდინარე მოვლენები ხელს უწყობს და გარდაუვალს ხდის, ეკონომიკასა და კულტურაში მოვიდნენ ახალგაზრდები, რომელთაც შეუძლიათ ინფორმაციასთან დამოუკიდებლად

მეტის წაკითხვა

გაკვეთილი და მოდულური ტექნოლოგიები

საგანმანათლებლო პროცესის მთავარი მიზანი ინტელექტუალური, დამოუკიდებელი ადამიანის აღზრდაა, რისთვისაც მრავალგვარი საგანმანათლებლო პროგრამა და მათი ადეკვატური სასწავლო ტექნოლოგიებია შექმნილი. ბლოკმოდულური სწავლება

მეტის წაკითხვა

ცნების შინაარსში წვდომის პროცედურები ინდუქციური და დედუქციური სწავლებისას

სწავლა/სწავლების ძირითადი მიზანი განათლებული და უნარიანი ახალგაზრდების აღზრდაა. სწორედ ეს განაპირობებს სწავლების იმ მრავალფეროვან მეთოდებსა და ტექნოლოგიებს, რომლებსაც მიზნის მისაღწევად

მეტის წაკითხვა

„მრგვალი მაგიდა“ და სწავლების აქტიური მეთოდები

„სწავლა-სწავლების” პრინციპით სასწავლო მოღვაწეობის ორგანიზებას ხელს უწყობს სწავლების აქტიური მეთოდები. ისინი სპეციალური ღონისძიებებისა და საშუალებების გამოვლენით პიროვნების თვითშემეცნებისა და თვითგანვითარებისთვის

მეტის წაკითხვა

პედაგოგიური ექსპერიმენტი და სასწავლო პროცესი

პედაგოგიკის საკითხებზე საუბრისას ხშირად იბადება კითხვები, როგორ მიიღება ესა თუ ის თეორიული დასკვნა, რამდენად სწორად ასახავს ის სინამდვილეს, ვენდოთ თუ

მეტის წაკითხვა

ნაწილობრივი ძიების (ევრისტიკული) მეთოდის ეფექტური გამოყენება სასწავლო პროცესში

თანამედროვე საგანმანათლებლო პროგრამებში დიდი ყურადღება ეთმობა მოსწავლეთა შემეცნებითი უნარების განვითარებას და იმ მეთოდებისა და ხერხების წინ წამოწევას, რომლებიც ამზადებს და

მეტის წაკითხვა

გაკვეთილისადმი ანალიზური მიდგომები – სასწავლო პროცესის უმნიშვნელოვანესი დეტალი

სასწავლო პროცესში მასწავლებლის როლი უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ შედეგის მისაღწევად განუზომლად დიდია თავად პროცესის სწორად წარმართვის მნიშვნელობაც. მასწავლებლის მუშაობის შედეგს სასწავლო პროცესში

მეტის წაკითხვა