გაკვეთილი და მოდულური ტექნოლოგიები

საგანმანათლებლო პროცესის მთავარი მიზანი ინტელექტუალური, დამოუკიდებელი ადამიანის აღზრდაა, რისთვისაც მრავალგვარი საგანმანათლებლო პროგრამა და მათი ადეკვატური სასწავლო ტექნოლოგიებია შექმნილი. ბლოკმოდულური სწავლება

მეტის წაკითხვა

ცნების შინაარსში წვდომის პროცედურები ინდუქციური და დედუქციური სწავლებისას

სწავლა/სწავლების ძირითადი მიზანი განათლებული და უნარიანი ახალგაზრდების აღზრდაა. სწორედ ეს განაპირობებს სწავლების იმ მრავალფეროვან მეთოდებსა და ტექნოლოგიებს, რომლებსაც მიზნის მისაღწევად

მეტის წაკითხვა

„მრგვალი მაგიდა“ და სწავლების აქტიური მეთოდები

„სწავლა-სწავლების” პრინციპით სასწავლო მოღვაწეობის ორგანიზებას ხელს უწყობს სწავლების აქტიური მეთოდები. ისინი სპეციალური ღონისძიებებისა და საშუალებების გამოვლენით პიროვნების თვითშემეცნებისა და თვითგანვითარებისთვის

მეტის წაკითხვა

პედაგოგიური ექსპერიმენტი და სასწავლო პროცესი

პედაგოგიკის საკითხებზე საუბრისას ხშირად იბადება კითხვები, როგორ მიიღება ესა თუ ის თეორიული დასკვნა, რამდენად სწორად ასახავს ის სინამდვილეს, ვენდოთ თუ

მეტის წაკითხვა

ნაწილობრივი ძიების (ევრისტიკული) მეთოდის ეფექტური გამოყენება სასწავლო პროცესში

თანამედროვე საგანმანათლებლო პროგრამებში დიდი ყურადღება ეთმობა მოსწავლეთა შემეცნებითი უნარების განვითარებას და იმ მეთოდებისა და ხერხების წინ წამოწევას, რომლებიც ამზადებს და

მეტის წაკითხვა

გაკვეთილისადმი ანალიზური მიდგომები – სასწავლო პროცესის უმნიშვნელოვანესი დეტალი

სასწავლო პროცესში მასწავლებლის როლი უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ შედეგის მისაღწევად განუზომლად დიდია თავად პროცესის სწორად წარმართვის მნიშვნელობაც. მასწავლებლის მუშაობის შედეგს სასწავლო პროცესში

მეტის წაკითხვა

საშინაო დავალება და პრაქტიკა – სასწავლო პროცესის ორი მნიშვნელოვანი მეთოდი

სწავლა-სწავლების უმთავრესი მიზანი, ახალი უნარისა და ცოდნის ათვისება, რამდენიმე ეტაპად იყოფა: * ძირითადი კონცეპტების შესწავლა; * საჭირო უნარ-ჩვევების მოდელირება; *

მეტის წაკითხვა

წარმოსახვითი დაშვების მნიშვნელობა სწავლების პროცესში

თანამედროვე კონკურენტული საზოგადოება ყოველდღიურ ცხოვრებაში თავის წესებს გვკარნახობს, რაც იძულებულს გვხდის, ვიმოქმედოთ გარემოების შესაბამისად. ამიტომ, თუ ახალგაზრდას სურს, იყოს “წარმატებული”,

მეტის წაკითხვა

არგუმენტაცია და სასწავლო პროცესი

ნებისმიერი პრობლემის გადასაჭრელად, ამა თუ იმ საკითხზე მსჯელობისას, საჭიროა სწორი,  მიზანმიმართული ლოგიკური მსჯელობა.  ლოგიკური აზროვნება კი იმ საშუალებებისა და მეთოდების

მეტის წაკითხვა

სააზროვნო პროცესების ხარისხი, მისი ინდივიდუალური თავისებურებები და სასკოლო პრაქტიკა

ტერმინით „აზროვნება” აღინიშნება  ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტური და უაღრესად მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური შესაძლებლობა. იგი უმნიშვენლოვანესია   იმდენად, რამდენადაც გონება ადამიანის თანდაყოლილი დამახასიათებელი

მეტის წაკითხვა