გამომგონებლური პრობლემების გადაჭრის თეორია და სასწავლო პროცესი

აზროვნება რთული და საინტერესო პროცესია. მის “გამართულად” მუშაობაზეა დამოკიდებული ადამიანის ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი მხარეები, ახალი ტექნოლოგიური აღმოჩენები და გამოგონებები, შემცნების ახალი

მეტის წაკითხვა

საქმიანი თამაში როგორც მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების საშუალება

თამაში ადამიანის საქმიანობის უძველესი ფორმაა, თანაც ისეთი, სადაც მას შეუძლია თავი გამოიჩინოს სხვადასხვა პოზიციაში – იყოს „უბრალოდ ის, ვინც არის”

მეტის წაკითხვა

ვიზუალიზაციის როლი ისტორიული შემეცნების ფორმირებაში და სემიოტიკური მიდგომები – I ნაწილი

სემიოტიკა და  ისტორიის  გაკვეთილი თანამედროვე   საგანმანათლებლო  სივრცე მუდმივად ახლის ძიებაშია. რის მიზეზადაც, პირველ  რიგში,   განათლების  სისტემის  განვითარების  

მეტის წაკითხვა

დინამიკური და ფუნქციური ცოდნის მიღებაზე ორიენტირებული გაკვეთილები

თანამედროვე გლობალიზაციის პირობებში ადამიანი მუდმივად ეჯახება უამრავ სხვადასხვა მოსაზრებას, განსხვავებული კულტურის, რელიგიის, ეროვნების, სოციალურ-პროფესიული ჯგუფების ადამიანთა შეხედულებებს და იძულებულია  კომპრომისული

მეტის წაკითხვა

ცოდნის სისტემატიზაციის, გამეორებისა და განზოგადების ფორმების გამოყენება სასწავლო პროცესში

გაკვეთილი – ეს რთული საგანმანათლებლო სისტემაა, რომელიც მიმართულია მოსწავლეთა ცოდნის, უნარისა და ღირებულებების ფორმირებისკენ, გონებრივი განვითარებისკენ, პიროვნული ჩამოყალიბებისკენ. ამავე დროს

მეტის წაკითხვა

კრეატიული პედაგოგიკა და თანამედროვე გამოწვევები

ხშირად  გვსმენია მოსაზრება, რომ ნებისმიერი პედაგოგიკა შემოქმედებითია.    პასუხი  ამგვარ დამოკიდებულებაზე  მხოლოდ  ასეთი  შეიძლება  იყოს – დიახ, მაგრამ გარკვეული დოზით,

მეტის წაკითხვა

დიფერენცირებული სწავლება ისტორიის გაკვეთილზე

სასწავლო  პროცესის  ერთ-ერთ  უმნიშვნელოვანეს  დანიშნულებას  წარმოადგენს   მოსწავლეთა  ინდივიდუალური  განვითარება, რომლის    მეთოდური  საფუძველია     ინდივიდუალიზაცია (სასწავლო პროცესის ორგანიზება)

მეტის წაკითხვა

ტექსტურ ინფორმაციასთან მუშაობის თავისებურებები ისტორიისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების გაკვეთილზე – II ნაწილი

ტექსტთან  მუშაობის ზოგიერთი მეთოდი და მეთოდოლოგია ტექსტთან მუშაობა მასწავლებლისთვის სიტუაციის მოდელირებისმიზანმიმართულ მუშაობას წარმოადგენს, რომელიც უბიძგებს მოსწავლეებს ცოდნის დამოუკიდებელი ძიებისა და

მეტის წაკითხვა

ტექსტურ ინფორმაციასთან მუშაობის თავისებურებები ისტორიისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების გაკვეთილზე

I ნაწილი – ტექსტის სტრუქტურა და სწავლის საფეხურები სასწავლო პროცესის უმნიშვნელოვანესი ეტაპი ტექსტთან მუშაობაა. იგი უზრუნველყოფს ტექსტის ყველა დონის „წარმომავლობის”

მეტის წაკითხვა

ცნების შინაარსში წვდომის პროცედურები ინდუქციური და დედუქციური სწავლებისას

სწავლა/სწავლების ძირითადი მიზანი განათლებული და უნარიანი ახალგაზრდების აღზრდაა. სწორედ ეს განაპირობებს სწავლების იმ მრავალფეროვან მეთოდებსა და ტექნოლოგიებს, რომლებსაც მიზნის მისაღწევად

მეტის წაკითხვა