კლასგარეშე აქტივობები და პროგრამები

თანამედროვე მსოფლიოს შრომითი ბაზრის თავისებურებებისა და მოთხოვნების გამო, დღეს, სასკოლო პროცესის დასრულების შემდეგ სახლში მისული უფრო და უფრო მეტი ბავშვი

მეტის წაკითხვა

ვასწავლოთ აკადემიური წერა

აკადემიური წერა ტრანსფერული უნარია, რომელიც განათლების ყველა საფეხურზე მნიშვნელოვანია აკადემიური მიღწევების უზრუნველსაყოფად, ხოლო შემდგომში _ პროფესიული და კარიერული განვითარებისთვის. აკადემიური

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლის თვითშეფასების მნიშვნელობათვითშეფასების ეფექტური ინსტრუმენტები

მასწავლებლის თვითშეფასება შიდა სასკოლო შეფასების სისტემის, სკოლის განვითარების გეგმის, ინდივიდუალური პროფესიული განვითარების გეგმის ან გარე შეფასების შემადგენელი ნაწილი შეიძლება იყოს.

მეტის წაკითხვა

თანამშრომლობა სკოლებს შორის

სოციალური სწავლის თეორიის თანახმად, სწავლა სოციალურ კონტექსტში პროდუქტიული და ეფექტურია, ხოლო სწავლის ორი ძირითადი მედიუმი დაკვირვება და მოდელირებაა. სწორედ სოციალური

მეტის წაკითხვა

თანამშრომლობითი სწავლა-სწავლება

თეორიული საფუძვლები  სწავლა/სწავლების ისეთ ინდუქციურ მეთოდებს შორის, როგორიცაა შემთხვევების ანალიზი, პრობლემებზე დაფუძნებული სწავლება (PBL), როლური და სიტუაციური თამაშები, გამოკითხვით სწავლა,

მეტის წაკითხვა

თანამშრომლობითი სწავლა-სწავლება

თეორიული საფუძვლები  სწავლა/სწავლების ისეთ ინდუქციურ მეთოდებს შორის, როგორიცაა შემთხვევების ანალიზი, პრობლემებზე დაფუძნებული სწავლება (PBL), როლური და სიტუაციური თამაშები, გამოკითხვით სწავლა,

მეტის წაკითხვა

საშინაო დავალების გავლენა სწავლის ეფექტიანობაზე

საშინაო დავალება, მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის ზოგადი განათლების საფეხურზე, სწავლების სავალდებულო ნაწილია. მისი შესრულება მოსწავლეთა ყოველდღიური პასუხისმგებლობაა. თუმცა არის ქვეყნებიც, სადაც

მეტის წაკითხვა

წიგნიერების ტრადიციული და ახალი სახეები

თეო ნეფარიძე  უძველეს ცივილიზაციებში წიგნიერება პიქტოგრამებისა და სასცენო კოლაჟების ამოკითხვას, ამ გამომსახველობითი ფორმებით წარმოდგენილი ინფორმაციის დამუშავებასა და გააზრებას მოითხოვდა. შუმერულ

მეტის წაკითხვა

შეზღუდული რესურსები, მასწავლებლის რთული გამოწვევა

საგანმანათლებლო სივრცეში სხვადასხვა სახის რესურსების ნაკლებობას ვხვდებით, რაც მრავალი მიზეზით შეიძლება იყოს გამოწვეული. ინფრასტრუქტურული რესურსების ნაკლებობა შესაძლოა ფინანსურ ან ტერიტორიულ/გეოგრაფიულ

მეტის წაკითხვა

წერა-კითხვის ცოდნა გუშინ და ციფრული წიგნიერება დღეს

უძველეს ცივილიზაციებში წიგნიერება პიქტოგრამებისა და სასცენო კოლაჟების ამოკითხვას, ამ გამომსახველობითი ფორმებით წარმოდგენილი ინფორმაციის დამუშავებასა და გააზრებას მოითხოვდა. შუმერულ და ასურულ

მეტის წაკითხვა