მსჯელობა-დასაბუთების უნარი და მისი შეფასება მათემატიკაში

მსჯელობა და დასაბუთება მათემატიკის სწავლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტია. გარდა იმისა, რომ მსჯელობა – დასაბუთება თავისთავად მნიშვნელოვანი კომპეტენციაა, იგი ცოდნის გამოვლენის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალება. მსჯელობა მოიცავს ყველანაირ კავშირებს მოსწავლის გამოცდილებასა და ცოდნას შორის, რომლებიც გამოიყენება ამა თუ იმ მოსაზრების დასაბუთების მიზნით. დასაბუთება გულისხმობს არა მხოლოდ ლოგიკურად მწყობრი და თანმიმდევრული არგუმენტების წარმოდგენას, რომლებიც ეფუძნება აქსიომებს, განსაზღვრებებს და თეორემებს, არამედ ყველანაირ აქტივობებს, რომელთა შედეგად ხდება სიახლეების აღმოჩენა, ჰიპოთეზის/ვარაუდის ჩამოყალიბება, განზოგადება და შეფასება. აქედან გამომდინარე, მსჯელობა-დასაბუთება შეიძლება განვიხილოთ როგორც ახალი ცოდნის კონსტრუირების ერთ-ერთი ეფექტური საშუალება.

 ვრცლად

კომენტარები

comments