დიალოგები რუსული ენის გაკვეთილზე

მას შემდეგ, რაც რუსული ენის სწავლება უცხოური ენის სწავლების ფარგლებში მოექცა, სახელმძღვანელოებსა თუ დამხმარე ლიტერატურაში უფრო ხშირად ვხვდებით დიალოგებს. დიალოგები წარმოდგენილია სხვადასხვანაირად: თემატურად, გრამატიკასთან კავშირში, ლექსიკის გასამდიდრებლად და სხვა, – თუმცა მათი სიმრავლის გამო მასწავლებლებისგან ხშირად ისმის საყვედური. მათ მიაჩნიათ, რომ დიალოგებზე მუშაობა დიდი შედეგის მომცემი არ არის, ძალიან იოლი გასაგებია მოსწავლეებისთვის, არ ავითარებს ენობრივ კომპეტენციებს და, საზოგადოდ, მხოლოდ დიალოგების სწავლება აკნინებს რუსული ლიტერატურის როლს. ეს სადავო საკითხია, მით უმეტეს, რომ რუსული ლიტერატურის სწავლება არც არავის აუკრძალავს. საქმე ის არის, რომ ელემენტარული და საბაზო საფეხურის მოსწავლეებს უჭირთ, დამოუკიდებლად წაიკითხონ და გაიგონ რუსული კლასიკური ლიტერატურა. მათ აუცილებლად სჭირდებათ მასწავლებლის დახმარება. მასწავლებლების მიერ ხშირად გამოყენებული გრამატიკულ-მთარგმნელობითი მეთოდი მხოლოდ იმის ილუზიას ქმნის, რომ მოსწავლე იგებს ტექსტის შინაარსსა და სიღრმეს. რეალურად, ისინი იმახსოვრებენ მხოლოდ შინაარსს (თარგმანს). ეს იგივეა, რაც თხზულების შინაარსის ქართულად მოსმენა. ამას სჯობია, ისევ კარგი თარგმანი წავაკითხოთ, ხოლო საბავშვო თუ კლასიკური ლიტერატურა მივაწოდოთ დონის შესაბამისად, სასურველია – ადაპტირებული.

მეთოდისტების აზრით, დიალოგებით გაჯერებული სახელმძღვანელო საკმაოდ დიდ როლს ასრულებს მოსწავლის ენობრივი უნარების განვითარებაში. მთავარია, მასწავლებელმა იცოდეს, რა მეთოდები და სტრატეგიები გამოიყენოს ამ ტიპის ტექსტებით სწავლებისას.

ჩვენ მიერ შემოთავაზებული გაკვეთილი შეიძლება ჩატარდეს წყვილებშიც, ჯგუფშიც და ინდივიდუალურადაც.
* მოსწავლეები იღებენ ფლიპჩარტს წარწერით «Великий князь Владимир Романов: о себе и о стране» და კონვერტს, რომელშიც მოთავსებულია კითხვები და პასუხები (არეულად);

* დავალება: მოსწავლეებმა უნდა დაალაგონ კითხვები და პასუხები სწორი თანმიმდევრობით და განათავსონ ფლიპჩარტზე (უნდა გამოვიდეს ინტერვიუ);

* ბოლო ეტაპია ჯგუფების/წყვილების მიერ აწყობილი დიალოგის(ინტერვიუს) შედარება. ინტერვიუს შინაარსში გასარკვევად შეიძლება სხვა აქტივობების დამატებაც.
 
ПАЗЛ НА ДИАЛОГИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
Текст для учителя
Интервью с князем Владимиром Романовым (глава семьи Романовых; прямой на­следник российского престола; жил в Париже; умер в 1992 году).
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР РОМАНОВ:
О СЕБЕ И О СТРАНЕ
– Владимир Кириллович, вы можете представить себя?
– Как вы знаете, я являюсь главой нашей императорской семьи. После меня на­следницей будет моя дочь, а затем — мой внук.
– Где вы сейчас живёте?
– Мы живём сейчас в Париже, так как внук начал ходить в школу. Ему пошёл девятый год. В деревне Сен-Бриак мы проводим летние месяцы. Иногда ездим в Испа­нию, где у нас есть дом около Мадрида.
– Каким образом старшинство в вашей семье перешло к вам?
– Это очень просто. После гибели Николая II и его семьи старшинство перешло к моему отцу, а потом — ко мне. Мой отец — великий князь Кирилл Владимирович — был старшим сыном моего деда. Он женился на внучке королевы Виктории.
– У вас есть брат или сестра?
– У меня были две сестры старше меня, я был третьим ребёнком от этого брака.
– Кто ваша супруга?
– Моя жена — Леонида Георгиевна, урождённая княжна Багратион, из грузин­ской царской семьи.
– Как вы встретились?
– Мы познакомились случайно в Испании и полюбили друг друга. И вот уже с 1948 года живём вместе. У нас одна дочь Мария, которая живёт с нами, так как, к сожалению, ей пришлось развестись с мужем. С нами живёт и наш внук.
– Ваш внук говорит по-русски?
– Он говорит по-русски, по-французски и бегло по-испански.
– И вы прекрасно говорите по-русски. Вы здесь общаетесь с русскими?
– В Париже много русских. У нас есть друзья из исех сословии. Мы постоянно общаемся с ними.
– А дома на каком языке вы говорите?
– В семье говорим по-русски. Моя жена с раннего детства усвоила русский, и я. слава Богу, имел счастье научиться говорить на нём с малых лег.
– Что вас главным образом интересует в жизни?
– Меня интересуют многие вещи, но в первую очередь волнует всё, что касается нашей страны. И это совершенно нормально. Ведь всё мое воспитание было направлено на изучение истории, воспитание любви к нашему Отечеству.
– Вы любите изучать историю?
– Историей я интересовался с детства и всю свою взрослую жизнь я следил за тем, что происходит в России. Мы надеемся, что процесс, который начался в 1990 году, закончится благополучно. Я много отдал бы за То, чтобы Россия вышла из чрезвычайно затруднительного положения — экономического и политического. Меня радуют даль­нейшие изменения.
– У вас есть какие-нибудь опасения?
– Конечно. И я возражаю против всяких эксцессов, против кровопролития. Я верю, что Россия найдёт форму жизни, которую люди заслуживают.
– А какой политический режим, на ваш взгляд, был бы идеальным для нашей страны?
– Самое главное, чтобы каждый человек был заинтересован в своей работе и знал, что эта работа пойдёт ему на пользу. И если новый политический режим даст людям возможность работать свободно, то это будет лучшая политическая система.
– Раньше вы считали, что наилучший строй для России — это монархия. Ваши взгляды изменились?
– Теперь условия жизни совершенно иные, чем в 1914 году. Предсказать точно, что бы было с Россией, если бы она стала монархией, очень трудно.
– Есть ли у вас ещё другие интересы, кроме истории и политики?
– Я всегда увлекался литературой и обожаю читать киши. Я также люблю зани­маться авиацией. Мне приятно строить модели самолётов в свободное время. Занимать- д ся большой авиацией, к сожалению, мне мало удавалось — это слишком дорого.
– Не хотите ли что-нибудь передать вашим соотечественникам у нас на Родине?
– Передайте там, что больше всего мы хотим, чтобы люди жили по-человечески. И ещё скажите, что мы могли бы помочь в том, что касается сохранения истории, искусства.

გაკვეთილზე გამოსაყენებელი რესურსი.

კომენტარები

comments