ირაციონალური რიცხვების გეომეტრია

სასკოლო მათემატიკის ერთ-ერთ მიმართულებას ეწოდება „რიცხვები და მოქმე­დებები”.  ეს მიმართულება თავიდან ბოლომდე უწყვეტად გასდევს მათემატიკის საგნობრივ პროგრამას და შეიძლება ითქვას რომ მათემატიკის სწავლების საფუძველს წარმოადგენს. მათემატიკური აზროვნების პირველი ნაბიჯები სწორედ რიცხვებთან და რაოდენობებთან დაკავშირებული ცნებების და პროცედურების გააზრებასთანაა დაკავშირებული. ამასთან, რიცხვები და მათზე მოქმედებები წარმოადგენს მათემატიკის სხვა მიმართულებების აუცილებელ საყრდენს. სწორედ მათი საშუა­ლებით ხდება გეომეტრიული ობიექტების თვისებების კვლევა, ალგებრული ცნებე­ბის შემოტანა ეფუძნება რიცხვებთან დაკავშირებული შესაბამისი ცნებების განზო­გადებას, ხოლო მონაცემთა ანალიზის ყველა ძირითადი პროცედურა დაკავშირე­ბულია რაოდენობრივი (რიცხვითი) მახასიათებლების გამოყენებასთან. ყოველივე აქედან გამომდინარე, რიცხვითი სისტემების და მათი თვისებების ღრმად გააზრება აუცილებელია ყველა სხვა მათემატიკური სტრუქტურების შესწავლისათვის.

 ვრცლად

კომენტარები

comments