პატარა სტატისტიკოსები

მათემატიკის ზოგიერთი საკითხის შესწავლისას მოსწავლეები სვამენ კითხვას: რაში გამოგვადგება ეს, რა საჭიროა ამის სწავლა? ერთ-ერთი ასეთი საკითხი მონაცემთა ანალიზი და სტატისტიკაა.

მოსწავლეებს უჭირთ ნასწავლი მასალის პრაქტიკაში გამოყენება, ინფორმაციის დამოუკიდებლად მოპოვება, დახარისხება და ხელსაყრელი ფორმით წარმოდგენა.

21-ე საუკუნეში ნებისმიერ ადამიანს უნდა შეეძლოს სხვადასხვა სახით წარმოდგენილი ელემენტარული სტატისტიკური მონაცემების წაკითხვა. თუ მოსწავლე თავის დროზე საკუთარი ხელით შეადგენს დიაგრამას, მას ეს აღარ გაუჭირდება.

ამიტომაც შევთავაზე ბავშვებს არატრადიციული გაკვეთილი. ავირჩიე პროექტული სწავლების მეთოდი. მოსწავლეებთან ერათდ დავგეგმე და განცახორციელე საგაკვეთილო პროექტი „პატარა სტატისტიკოსები“, რის შედეგადაც მოსწავლეებმა მიღებული ცოდნა და ათვისებული უნარ-ჩვევები პრაქტიკაში გამოიყენეს. აღნიშნულმა პროექტმა გაზარდა მათი მოტივაცია. მათ მოიძიეს სკოლის არქივში საინტერესო ინფორმაცია და წარმოადგინეს სვეტოვანი დიაგრამების სახით.

მოსაწავლეებთან ერთად დავსახე სრულიად ახალი ამოცანები, რაც ტრადიციული გაკვეთილისაგან განსხვავდებოდა.

მოგეხსენებათ, პროექტი მოსწავლეებს უვითარებს კვლევით, შემოქმედებით, თანამშრომლობისა და საკომუნიკაციო უნარებს.

 

რა უნდა გავითვალისწინოთ პროექტ-გაკვეთილის დაგეგმვისას:

 • პროექტის მსვლელობისას მასწავლებელი უნდა იყოს გეზის მიმცემი.
 • პრობლემა უნდა იყოს აქტუალური, დაგეგმილი აქტივობები უნდა ემსახურებოდეს თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას.
 • უნდა არსებობდეს მატერიალური და ადამიანური რესურსები პროექტის განსახორციელებლად.
 • ვადები ისე უნდა განისაზღვროს, რომ საკმარისი იყოს მიზნის მისაღწევად.
 • გუნდის წევრებს შორის ფუნქციები ისე უნდა იყოს განაწილებული, რომ წარმოჩნდეს ყოველი წევრის ძლიერი მხარე.

 

პროექტული სწავლების ძლიერი მხარეები:

 • მოსწავლეები თვითონ არიან პასუხისმგებელნი საკუთარ სამუშაოზე, რაც ზრდის მათ პასუხისმგებლობას.
 • მასწავლებელი ფასილიტატორია.
 • მასწავლებელი აძლევს მხოლოდ რჩევებს ან პასუხობს კითხვებს.

აღნიშნული გაკვეთილის შედეგად:

 • მოსწავლეებმა შეძლეს შესწავლილი მასალის პრაქტიკაში გამოყენება;
 • შეძლეს ინფორმაციის დამოუკიდებლად შეგროვება, დახარისხება და წარმოდგენა ხელსაყრელი ფორმით;
 • შექმნეს რესურსი.

მოსწავლეებს განუვითარდათ თანამშრომლობის, კომუნიკაციის, ტრანსფერის, პრეზენტაციის, ანალიზის, თვითშეფასების, რეფლექსიისა და შემოქმედებითი მიდგომის უნარ-ჩვევები.

 

გაგაცნობთ განხორციელებული პროექტის აქტივობებს:

1) მოსწავლეთა სამუშაო ჯგუფებად დაყოფა და ფუნქციების განაწილება

2) პროექტის პრეზენტაცია მოსწავლეებთან

3) სკოლის დირექციის, კათედრის მოწვევა და დაგეგმილი პროექტის გაცნობა

4) მოსწავლეების გამოკითხვა დამრიგებლებთან თანამშრომლობით

5) სკოლის არქივში ვიზიტი და ინფორმაციის ორგანიზება, დახარისხება

6) ისტ-ის კაბინეტში მუშაობა (მონაცემებისათვის დიაგრამების შერჩევა)

7) შექმნილი რესურსის პრეზენტაცია გაკვეთილზე

8) შექმნილი რესურსის სკოლის სივრცეში გამოფენა

აქვე წარმოგიდგენთ მოსწავლეების მიერ შექმნილ რესურსს

 

კომენტარები

comments