ინტერაქტიული სავარჯიშოების გამოყენებით დაგეგმილი სამოდელო გაკვეთილი

ეფექტური გაკვეთილი ყოველთვის უნდა იყოს  შედეგზე ორიენტირებული. დასახული მიზნის შესაბამისი შედეგის მისაღებად აუცილებელია საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლეების აქტიური ჩართვა. აქტიურობა არ უნდა გულისხმობდეს მოსწავლის ქაოსურ მოძრაობას, მისი ქმედება შესაბამისობაში უნდა მოდიოდეს სასწავლო მიზანთან. მოსწავლე აქტიური ვერ იქნება, თუ მას არ შევთავაზეთ მისი ასაკისა და ინტერესების შესაბამისი სავარჯიშოები. მოსწავლეებში ინტერესის გაღვივებისა და შენარჩუნების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება გაკვეთილზე ინტერაქტიული სავარჯიშოების მიზნობრივი გამოყენებაა. ეს სავარჯიშოები განსაკუთრებით კარგია სწავლების დაწყებით საფეხურზე. თანამედროვე ტექნოლოგიები და ონლაინინსტრუმენტების ფართო სპექტრი საშუალებას იძლევა გაკვეთილი კიდევ უფრო საინტერესო, შედეგზე და მოსწავლეზე ორიენტირებული გავხადოთ.

გადავწყვიტე, მესამე კლასში ჩამეტარებინა ინტეგრირებული გაკვეთილი, რომელზეც გამოვიყენებდი ინტერაქტიულ სავარჯიშოებს. ინტეგრირებული საგნები იყო ქართული ენა და ბუნებისმეტყველება. სპეციალურად ამ გაკვეთილისათვის შევქმენი ინტერაქტიული სავარჯიშოები www.LearningApps.org-ის გამოყენებით. ციფრული რესურსების პორტალის დახმარებით შექმნილმა სავარჯიშოებმა დიდი ინტერესი და მოწონება გამოიწვია. თემის შერჩევისას გავითვალისწინე ის, რომ ქართულ ენაში ასახსნელი ლექსი უშუალო კავშირში იყო ბუნებისმეტყველების საკითხებთან. ჩავთვალე, რომ ბუნებისმეტყველებასთან საკითხების გახსენება ხელს შეუწყობდა ტექსტის გაგება-გააზრებას და მოსწავლეებს საგანთა შორის კავშირის დანახვაში დაეხმარებოდა. ამასთან, ინტერაქტიული სავარჯიშოების მოხერხებული გამოყენება გაკვეთილზე სასწავლო მიზნის მისაღწევად სიახლეა და კოლეგებისთვის გაზიარება დავაპირე. კომპიუტერმა საშუალება მომცა საგანთა შორის ინტეგრირება უფრო თვალსაჩინო გამეხადა.

გთავაზობთ  გაკვეთილის გეგმის ნიმუშს.

საგნები: ქართული ენა/ ბუნება

სწავლების საფეხური/კლასი: მე-3 კლასი

გაკვეთილის თემა: ქართული – ხალხური ლექსი ,,ცა და დედამიწა“

ბუნება – ,,მზე, დედამიწა, მთვარე “;

,,ბუნებრივი მოვლენები“ (განმტკიცება)

გაკვეთილის მიზანი:

მოსწავლეები შეძლებენ:

  • ბუნებისმეტყველების საკითხების გახსენება-განმტკიცებას და ქართული  ენის გაკვეთილზე შესასწავლ საკითხთან დაკავშირებას;
  • ტექსტის ხმამაღლა, პაუზისა და სასვენი ნიშნების დაცვით წაკითხვას, როლებად წაკითხვას და გაგება-გააზრებას;
  • მზის და მთვარის მარტივ დახასიათებას; მათთვის ნაცნობი ბუნებრივი მოვლენების მარტივ აღწერა-დახასიათებას;
  • ინტერაქტიული სავარჯიშოების შესრულებას და საგნობრივი ცოდნის ერთმანეთთან დაკავშირებას.

               ქართ. III. 2. მოსწავლეს შეუძლია ლიტერატურული ტექსტების მოსმენა, გაგება და მათი შინაარსის გადმოცემა. 

               ქართ. III. 4. მოსწავლე ფლობს კითხვის ტექნიკას.   

  ბუნ. III. 6. მოსწავლეს შეუძლია მზისა და მთვარის დახასიათება.

       ბუნ. III. 8.მოსწავლეს შეუძლია ბუნებრივი მოვლენების მრავალფეროვნების დახასიათება.

ე დღის

N აქტივობის აღწერა გამოყენებული მეთოდი/მეთოდები კლასის ორგანიზების ფორმა/ფორმები სასწავლო რესურსები დრო (წთ)
1. შესავალი

(თემისა და მიზნის გაცნობა)

ვერბალური ახსნა მთელი კლასი

 

პლაკატი

 

 

2 წუთი
2. წინარე ცოდნის გააქტიურება

(ბუნებისმეტყველების საკითხების გახსენება)

კითხვა-პასუხი

 

მთელი კლასი

ჯგუფური

ელექტრონული რესურსი

გამოყენებული რესურსი

 

  10 წუთი
3.

 

 

 

ახალი მასალის ახსნა-

ტექსტის  კითხვა

საჩვენებელი /სამოდელო

კითხვა

მთელი კლასი  სახელმძღვანელო 3 წუთი
4. მოსწავლეთა მიერ ახალი ტექსტის კითხვა როლური კითხვა,

ინდივიდუალური კითხვა

მთელი კლასი სახელმძღვანელო 8 წუთი
5.

 

 

 

ტექსტის გაგება-გააზრება კითხვა-პასუხი

 

მთელი კლასი სახელმძღვანელო 2 წუთი
6.

 

 

 

ჯგუფური მუშაობა

 

ინტერაქტიული სავარჯიშოების გვერდზე (learningapps.org) არსებული შაბლონების მიხედვით მომზადებული დავალებები:

I ჯგუფი – თავსატეხი ,,შეამოწმე,როგორ გაიგე!“

II ჯგუფი – შესაბამისობა ,,ადგილი მოუძებნე მდებარეობის მიხედვით“

III ჯგუფი – ვიქტორიანა ,,უპასუხე კითხვებს“

IV ჯგუფი – შესაბამისობა ,,მოუძებნე წყვილი!“

V ჯგუფი – ვიქტორიანა

,,აბა ,გამოიცანი!“

 

ურთიერთსწავლება

 

 

4-მოსწავლიანი

5 ჯგუფი

 

 

 

 

კომპიუტერები

(learningapps.org-ინტერაქტიული სასწავლო დავალებების ონლაინ პროგრამის გამოყენება)

თამაში 1

თამაში 2

თამაში 3

თამაში 4

 

   10 წუთი
7. ჯგუფური დავალებების  განხილვა

 

ჯგუფების

პრეზენტაციები

ჯგუფური მოსწავლეების მიერ ელექტრონულად შესრულებული დავალებები 7 წუთი
8. გაკვეთილის შეჯამება           3-2-1 მთელი კლასი  

 

2 წუთი

 

9.

 

საშინაო  დავალება

 

ხალხური  ,,ცა და დედამიწა“

მთელი კლასი სახელმძღვანელო 1 წუთი

 

 

       გეგმის შედგენისას გათვალისწინებული იყო მიზანი და გაკვეთილის ბოლოს მისაღწევი შედეგები. უნდა აღინიშნოს, რომ მიზნის შესაბამისი შედეგიც მივიღე. მოსწავლეებმა გაიგეს და გაიაზრეს ტექსტი, ხმამაღლა წაიკითხეს ის, დაიცვეს პაუზა სასვენ ნიშნებთან, დაახასიათეს და აღწერეს მათთვის ნაცნობი ბუნებრივი მოვლენები, მარტივად დაახასიათეს მზე, მთვარე, შეასრულეს ინტერაქტიული სავარჯიშოები, საგნობრივი ცოდნა დააკავშირეს ერთმანეთთან.

გაკვეთილზე გამოყენებულმა ინტერაქტიულმა სავარჯიშოებმა ხელი შეუწყო მოსწავლეებში საგანთაშორისი კავშირის დანახვას და უფრო ეფექტური გახადა საგაკვეთილო პროცესი, ხელი შეუწყო სასწავლო მიზნის მიღწევას, გააადვილა გაგება-გააზრების პროცესი, მოსწავლეებს გაუღვივა ინტერესი, მიმზიდველი გახადა დავალებების შესრულების პროცესი. გაკვეთილმა აგრეთვე  ხელი შეუწყო თანამშრომლობისა და ურთიერთპატივისცემის უნარის, მრავალფეროვნების მიღებისა და შეგუების უნარის განვითარებას, მოსწავლეთა მაქსიმალურ და ხალისიან  ჩართვას სასწავლო პროცესში.

 

 

 

კომენტარები

comments