Microsoft PowerPoint-ი   ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილზე

        საპრეზენტაციო პროგრამა  PowerPoint (Microsoft)  თანამედროვე სამყაროში საკმაოდ პოპულარულ ინსტრუმენტად იქცა და უკვე PowerPoint (Microsoft)-ის გამოყენება შესაძლოა არ მხოლოდ პრეზენტაციებისთვის , არამედ შესაძლოა ინტერაქციულ რესურსად ვაქციოდ გაკვეთილზე, თუ სწორად დავგეგმავთ აქტივობებს  და მართებულად გამოვიყენებთ.

გავეცნოთ Powerpoint-ის  რამდენიმე შესაძლებლობას ქართულის გაკვეთილზე:

 • Powerpoint-ის ხმის ჩაწერის ფუნქცია და „მკითხველის თეატრის“ ელვერსიაზე მუშაობა;
 • Powerpoint-ის სხვადასხვა ეფექტის შექმნის საშუალებები და „არეული თანამიმდევრობის“ ელვერსიაზე მუშაობა;
 • Powerpoint-ის მეთოდ „რეიტინგის“ ელვერსიაზე მუშაობა;

Power point-ის  პროგრამა ხმის ჩაწერის ფუნქციით და მეთოდიმკითხველის თეატრი

 • მკითხველის თეატრი
 • რესურსები: სახელმძღვანელო ან წასაკითხი ტექსტის ქსეროასლები.
 • აქტივობის აღწერა:

მკითხველის თეატრი გულისხმობს ნაწარმოების ხმამაღალ როლურ კითხვაში მოსწავლეების ჩართვას. მკითხველის თეატრი არ მოითხოვს დეკორაციებს, კოსტიუმებს ან მოქმედებას. მოსწავლეები (მკითხველები) გადმოსცემენ განწყობილებას, ტონს, ემოციებს და მოქმედ პირთა ხასიათს ხმის, მიმიკისა და ჟესტების მეშვეობით. მკითხველის თეატრი მოსწავლეებს აძლევს საშუალებას, ერთდროულად ივარჯიშონ კითხვისა და მეტყველების უნარების განვითარებაში.  მოსაწავლეები სწავლობენ გამომსახველობით კითხვას.

მკითხველის თეატრის ჩატარებამდე უნდა განაწილდეს ტექსტი და განისაზღვროს როლები (მაგალითად, მთხრობელი, მოქმედი პირები). ყოველმა მოსწავლემ რამდენჯერმე უნდა წაიკითხოს ტექსტი ჩუმად. კარგი იქნება, თუ მოსწავლეები  საკუთარ როლს მონიშნავენ მარკერებით. მონაწილეთა ერთი ნაწილი განლაგდება ნახევარწრედ, მეორე მაყურებელია. შემდეგ როლები იცვლება.

 • ის ერთდროულად მიმართულია კითხვისა და ზეპირმეტყველების უნარების განვითარებაზე.
 • მთავარ პანელზე გადადით insert –ის გვერდზე;
 • მოძებნეთ Media Audio და გადადით Record Audioზე.
 • გაააქტიურეთ წითელი ღილაკი და დაიწყეთ ტექსტის კითხვა. დასრულებისას დააკლიკეთ ღილაკს OK (დადასტურება/დასრულება);
 • სლაიდზე გაჩნდება მსგავსი ნიშანი

                    

                            

 

 

ქართ. VII. 2. მოსწავლეს შეუძლია სხვათა მეტყველების მოსმენა და შეფასება საკომუნიკაციო ამოცანის გათვალისწინებით.                             

 • მსჯელობს იმის შესახებ, მოეწონა თუ არა (და რატომ) თანაკლასელის მიერ წაკითხული ლექსი, იგავ-არაკი, პროზაული ტექსტის ფრაგმენტები, ზეპირად გადმოცემული ამბავი ან წარმოდგენილი ინფორმაცია.

ქართ. VII. 3. მოსწავლეს შეუძლია სამეტყველო ქცევის შეცვლა საკომუნიკაციო ამოცანისა და აუდიტორიის გათვალისწინებით.                             

 • ლექსის ან მხატვრული პროზის ფრაგმენტების ზეპირად კითხვის დროს ინტონაციის საშუალებით გადმოსცემს ნაწარმოებში ასახულ განწყობას და ტექსტის შინაარსის შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრსა და სიმაღლეს;
 • ამა თუ იმ სიტუაციის გათამაშებისას წარმოთქვამს ერთსა და იმავე რეპლიკას სხვადასხვა (სიხარულის, გაბრაზების, სიამაყის, მოწყენილობის) განცდის გამომხატველი ინტონაციით;

,,მკითხველის თეატრის“ ამ ფორმატით გამოყენება ეფექტიანია გამომეტყველებითი კითხვის უნარის გასავითარებლად, გაკვეთილზე, თუ სხვადასხვა პროექტ-გაკვეთილებზე, მოსწავლის თვითშეფასებას და მოსწავლეთა  ურთიერთშეფასებასაც უწყობს ხელს, გვეხმარება საუკეთესო დეკლამატორის გამოვლენაში. ასევე, მოსწავლეს შეუძლია სახლში, არაფორმალურ გარემოში წაიკითხოს ლექსი გამომეტყველებით, დაადოს ხმა, ივარჯიშოს.

 • Powerpoint-ის სხვადასხვა ეფექტის შექმნის საშუალებები და „არეული თანამიმდევრობის“ ელვერსიაზე მუშაობა;

           დაალაგე ლექსის სტროფები შესაბამისი თანმიმდევრობით

Trigger და animacion ეფექტების გამოყენების დამატებითი ინსტრუქცია

 • ტექსტური ფაილის შესაქმნელად გამოიყენეთ INSERT Text Box -ის მენიუ. მასზე დაწკაპებით ისრის ადგილზე გაჩნდება       სპეციალური ნიშანი, მარჯვენა ღილაკით დააკლიკეთ თავისუფალ ადგილზე, გამოვა ტექსტური მცირე ფანჯარა, რომელშიც ჩაწერთ თქვენთვის სასურველ ტექსტს და ჩასვამთ საჭირო ადგილზე.
 • გახსოვდეთ, ყოველი ახალი ტექსტი უნდა ჩაწეროთ ახალ ფანჯარაში.
 • გრაფიკული ფაილის შესაქმნელად გამოიყენეთ insert Shapes-ის პანელი. აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი ფორმა, მონიშნეთ დააკოპირეთ და ჩასვით თქვენთვის სასურველ ადგილზე.
 • ტექსტის და/ან ფიგურის ასამოძრავებლად დააკავშირეთ ისრებით More Motion Paths-ის მენიუს გამოყენებით.
 • შემდეგ აირჩიეთ ღილაკი Animation Pane და დააკლიკეთ timing ღილაკზე. გაიხსნება ფანჯარა და მასზე მონიშნეთ Trigerr და შემდეგ start effect on clic of.
 • ჩამოშალეთ ისარი, მოძებნეთ შესაბამისი ციფრი და ბოლოს

მეთოდის  არეული თანმიმდევრობა“ _ ფორმატის გამოყენება ეფექტიანია პუბლიცისტური, სამეცნიერო და ნებისმიერი ტექსტის სტრუქტურის გასააზრებლად. გააზრებული კითხვის უნარის განვითარებისთვის. ის მოსწავლეს ეხმარება ძირითადი, შემაჯამებელი და დამხმარე აბზაცის მნიშვნელობისა და ფუნქციის გააზრებაში.

 • Powerpoint-ის მეთოდ „რეიტინგის“ ელვერსიაზე მუშაობა;

მეთოდი რეიტინგი

 • მომაზადეთ რესურსი: შექმნით კიბის ფორმა (insert   Shapes-ის პანელის გამოყენებით/ან კიბის ფორმა გადმოწერეთ ინტერნეტიდან და ჩასვით ფოტოს სახით)  და განალაგეთ ლექსის მნიშვნელოვანი ადგილები ამ კიბეზე;
 • ეს აქტივობა შეასრულეთ ელექტრონულად PowerPoint-ის დახმარებით;

 

,,რეიტინგი მეთოდი გამოიყენება კლასისათვის კონკრეტული ინფორმაციის მისაწოდებლად ან ჯგუფებში მიზანმიმართული დისკუსიის წახალისება-სტიმულირებისათვის. ჯგუფებში/წყვილებში განიხილავენ შემოთავაზებულ მოსაზრებებს და ალაგებენ მათ მნიშვნელობის ხარისხის მიხედვით. რეიტინგის სქემას შეიძლება კიბის ან მრავალკუთხედის ფორმა მიეცეს.  რეიტინგის შედგენისას, ყველაზე მნიშვნელოვანი მოსაზრება სულ ზემოთ თავსდება, მის ქვემოთ მასზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი, მომდევნო საფეხურზე – კიდევ უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანი და ა.შ. ყველაზე უმნიშვნელო გამონათქვამი ყველაზე ქვემოთ აღმოჩნდება.

საკითხების ერთმანეთისგან მკვეთრად გამიჯვნა, როგორც წესი, ძალიან რთულია. აქედან გამომდინარე, რეიტინგის ამგვარი ფორმა უფრო პირობითი და მისაღებია მოსწავლისათვის. გარდა ამისა, იგი კონსენსუსის მიღწევის მეტ შესაძლებლობასაც იძლევა.

 

გამოყენებული ლიტერატურა:

1.,, ინფორმაციულ – საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილზე ‘’ ტრენინგის საკითხავი და სამუშაო მასალა.

2. http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00—off-0civil2–00-1—-0-10-0—0—0prompt-10—4——-0-1l–10-ka-50—20-about—00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&cl=CL2.10&d=HASH017d507a1f5483ce39fa52c4.4&gt=1

 

 

კომენტარები

comments