ატომური და ბირთვული ფიზიკა (გაგრძელება)

ბირთვულ ფიზიკაში მიღებულია მასის ატომური ერთეული, რომელიც, კილოგრამებში გამოსახული, რიცხობრივად ტოლია ნახშირბადის იზოტოპის  ატომის მასის 1/12-ისა: 1მაე=კგ. მასის ატომური ერთეულის ეკვივალენტური ენერგია ტოლია: 1მაემევ.

ცხრილში მოცემულია ზოგიერთი ბირთვის მასა მევ-ში:

ვრცლად:

ატომური ფიზიკა მეორე ნაწილი

კომენტარები

comments