ხუთშაბათი, თებერვალი 9, 2023
9 თებერვალი, ხუთშაბათი, 2023

შემაჯამებელი დავალებები რუსული ენის გაკვეთილზე

გაკვეთილზე მოსწავლის შეფასება ის თემაა, რომელზე საუბარიც უსასრულოდ შეიძლება. ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად, მოსწავლე სამი კომპონენტით ფასდება. ერთი მათგანი, ძალიან მნიშვნელოვანი, შემაჯამებელი დავალებაა. შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების შედეგს. ამ კომპონენტით უნდა შეფასდეს ერთი სასწავლო მონაკვეთის (თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი) შესწავლა-დამუშავების შედეგად მიღწეული შედეგები. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის დასრულებისას მოსწავლემ უნდა შეძლოს უცხოური ენების სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების წარმოჩენა. შესაბამისად, შემაჯამებელი დავალებები უნდა ამოწმებდეს უცხოური ენების სტანდარტებით განსაზღვრულ შედეგებს. სტანდარტის მოთხოვნათა შესასრულებლად რეკომენდებულია შემაჯამებელ დავალებათა მრავალი ფორმის გამოყენება.

უცხოური ენების შემაჯამებელი დავალება შეიძლება რამდენიმე ტიპისა იყოს:

 • მოსმენილი ან ზეპირი ტექსტის გაგება – გააზრება;
 • სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა სახის ტექსტების შედგენა;
 • როლურ თამაშებში, სიმულაციურ სიტუაციებში მონაწილეობა;
 • ინტერაქცია კონკრეტული საკითხის/თემის ირგვლივ;
 • საუბარი კონკრეტული თემის/საკითხის შესახებ;
 • ზეპირი მოხსენება;
 • პროექტი და სხვა.

ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნით, მასწავლებელმა უნდა შეკრიბოს და შეინახოს კლასში ჩატარებული შემაჯამებელი დავალებების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. აღნიშნულ დოკუმენტაციაში წარმოდგენილი უნდა იყოს: სტანდარტის ის შედეგი/შედეგები, რომლის/რომელთა შეფასებასაც ემსახურებოდა შემაჯამებელი დავალება; კრიტერიუმები, რომლითაც შეფასდა ეს დავალებები; მოსწავლეთა მიერ შესრულებული და მასწავლებლის მიერ შეფასებული სამუშაოს რამდენიმე ნიმუში ან შესრულებული სამუშაოს ამსახველი ვიზუალური მასალა; თითოეული კლასის მოსწავლეთა მიერ მიღებული ქულები.

უცხოური ენის მასწავლებლები ხშირად სარგებლობენ მასწავლებლის წიგნში ან სხვა, დამატებით სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი საკონტროლო (შემაჯამებელი) წერის ნიმუშებით, ზოგჯერ თვითონაც ადგენენ ტესტებს. უნდა ითქვას, რომ რუსული ენისთვის მასალა არცთუ მრავალფეროვანია, ამიტომ დავალებები უმეტესად კითხვის უნარს ან ლექსიკა-გრამატიკას ამოწმებს, რაც სრულყოფილად ვერ ფარავს ესგ-ის მოთხოვნებს. მინდა, შემოგთავაზოთ რამდენიმე დავალება კომენტარებითურთ, რომელთა კომბინაციის გამოყენებაც შემაჯამებელი დავალებისთვის შესაძლებელია შესაბამისი თემის დასრულების შემდეგ. ამგვარად შეფასდება ერთი სასწავლო მონაკვეთის (თემის, საკითხის) შესწავლა-დამუშავების შედეგად მიღწეული შედეგები.

 

თემა: Внешность и характер

რეკომენდაცია: მასწავლებელს შეუძლია, შეარჩიოს ნებისმიერი თემა, პარაგრაფი ან თავი, რომლის შეჯამებასაც გეგმავს. შემაჯამებლების რაოდენობა წინასწარ უნდა იყოს განსაზღვრული და შეესაბამებოდეს ესგ-ის მოთხოვნებს.

ესგ-ით მისაღწევი შედეგები/ინდიკატორები:

დავალება N1 – მიმართულება: მოსმენა

უცხ. ს. II. 2. მოსწავლეს შეუძლია ნაცნობ თემატიკაზე აგებული ტექსტის მოსმენა და გაგება.

დავალება N23 – მიმართულება: კითხვა

უცხ. ს. II. 13. მოსწავლეს შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს თხრობითი ტექსტი;

უცხ. ს. II. 15. მიმართავს ძიებითი კითხვის ტექნიკას ტექსტში კონკრეტული ინფორმაციის მოსაძიებლად.

დავალება N4 – მიმართულება: წერა

უცხ. ს. II. 17. მოსწავლეს შეუძლია მისწეროს წერილი თანატოლს

 

რეკომენდაცია: შემაჯამებელი დავალების შერჩევის დროს მასწავლებელმა უნდა გამოიყენოს ინსტრუქციები, აქტივობების ტიპები, რომლებსაც იყენებდა სასწავლო პროცესში. არ არის რეკომენდებული, შემაჯამებელი სამუშაო შეიცავდეს უკვე ნასწავლ და დამუშავებულ ტექსტებს, რადგან ეს არ მოგცემთ შედეგის ზუსტად გაზომვის საშუალებას, თუმცა გამოყენებული ლექსიკის 80% ნაცნობი უნდა იყოს, რათა მოსწავლემ კონტექსტში შეძლოს ტექსტის ზოგადი შინაარსის ამოცნობა (ესეც, რა თქმა უნდა, დავალების შინაარსიდან გამომდინარე). რაც შეეხება შედეგებს, ინდიკატორებსა და შეფასების კრიტერიუმებს, ისინი მიზნის შესაბამისი უნდა იყოს და ძალიან ფრთხილად იქნეს შერჩეული.

პირველი დავალების მიზანია, მოსწავლემ მოსმენილი მასალის საფუძველზე არადგინოს გამოტოვებული სიტყვები. მასწავლებელმა თავად უნდა გადაწყვიტოს, შეაფასებს თუ არა გრამატიკას და ორთოგრაფიას. ეს დამოკიდებულია კლასზე, ტექსტისა და ლექსიკის სირთულეზე.

 

 1.Прослушайте текст и восстановите его

Сестра моего друга

 Вчера я был в ______________ у моего друга. Он познакомил меня со своей ______________ сестрой. Её зовут ________ , ей ________лет. Она на ___________ младше брата.

 Анна очень __________на него. Она высокого _________, стройная и ___________. Унеё __________ волосы, большие серые ___________, тёмные _________и приятная ____________.

 Вчера Анна была в ___________ платье, которое ей __________ идёт. Брат говорит, что она всегда _____________ модно и со вкусом.

 Анна, как и её брат, _____________и общительная девушка. Мне очень _____________ сестра моего друга, и я рад, что _______________ с ней.

 

რეკომენდაცია: მეორე დავალება ლექსიკურია და ამავე დროს უცნობი ტექსტის კითხვა-გაგების უნარს ამოწმებს. ქულები ითვლება გამოტოვებული სიტყვების რაოდენობის შესაბამისად (თითო სიტყვა – 0,5 ქულა).

 

 1. Вставьте слова из рамки (три слова лишних).
яркие карие прямую замечательный симпатичная стройная коричневые увлечение губы брови прямой клетчатую красиво волосы пальто характер успехов каблуке некрасивая

 Мари – высокая, ________________девочка. У нее длинные темные ________ , ___________ глаза, красивые ______________ , длинные черные ресницы, _________ небольшой нос, полные__________. Она очень____________. Мари __________ одевается.

 Она носит ______________черную юбку или _______________юбку в складку, цветные ____________ майки, блузки и туфли на маленьком ____________. Мне нравится, как одевается Мари. Самое главное _____________ моей подруги – теннис. Она много тренируется и добилась __________. Но самое главное, за что я люблю Мари – ее веселый, добрый___________. Она хороший человек и ___________ друг.

 

რეკომენდაცია: მესამე დავალება, ტექსტის გაგებასთან ერთად, ძიებითი კითხვის ტექნიკასაც ამოწმებს კონკრეტული ინფორმაციის მოსაძიებლად. ამ შემთხვევაშიც მასწავლებლის გადასაწყვეტია, დაამატებს თუ არა კრიტერიუმებში წერის კომპონენტს, კერძოდ, გრამატიკისა და ორთოგრაფიის შესაფასებლად.

 

 1. Прочитайте текст и коротко ответьте на вопросы.

Здравствуй, дорогая Нана!

Вот уже месяц, как мы живём в Киеве. Здесь я подружилась с одной девочкой Катей. Она очень весёлая, добрая и отзывчивая. У Кати длинные и красивые светлые волосы и карие глаза. Несколько дней назад она пригласила меня в гости на день рождения.

 Её мама мне очень понравилась. Она прекрасная хозяйка.

 Анна Михаиловна приготовила замечательный ужин и очень вкусный торт. Мы с Катей варили для всех кофе и подавали чай.

 Я играла на пианино, и мы пели. Потом вместе играли в разные игры. Всем было очень весёло. Катя осталась очень довольна. Об остальном напишу потом.

Целую твоя Марика.

 1. Как зовут новую подругу Марики?_________________________________________________
 2. Как зовут мать её новой подруги?____________________________________________
 3. Сколько времени Марика находится в Украине?__________________________________
 4. В каком городе живёт Марика?________________________________________________
 5. Что приготовила мама Кати?_________________________________________________
 6. Что делали Катя и Марика? _________________________________________________
 7. Какой характер у Кати?______________________________________________________
 8. Кому написала Марика письмо?_____________________________________________

 

რეკომენდაცია: მეოთხე დავალება აჯამებს თემას, სადაც ე.წ. რთული და საპასუხისმგებლო უნარია შესამოწმებელი. ეს არის წერის უნარი, რომელიც, შევეცადე, ისე გამეწერა კრიტერიუმებში, რომ მოსწავლის ინტერესებიც გამეთვალისწინებინა და სტანდარტიც. რა თქმა უნდა, იგულისხმება, რომ მსგავსი დავალებები კლასში და შინ მოსწავლეს უკვე შესრულებული აქვს, თავდაპირველად – ნიმუშით, მერე კი უკვე ნასწავლ მასალაზე და ტექსტებზე დაყრდნობითაც. ეს დავალება მოსწავლისთვის ახალი და „საშიში“არ უნდა იყოს. თუ მასწავლებელი თემის გავლისას ამ ტიპის დავალებებზე ხშირად მუშაობს, მოსწავლეები მას თავს გაართმევენ. კრიტერიუმებში შესაძლებელია უფრო მეტად დაკონკრეტდეს ის ლექსიკა და გრამატიკული მასალა, რომლის შემოწმებასაც გეგმავს მასწავლებელი.

 

 1. Вы получили письмо от друга из Петербурга. Напишите ему ответ. Расскажите ему о своем соседе (соседке), с которым (с которой) вы дружите. Опишите его (ее) внешность, характер. В вашем письме должно быть 50 -80 слов.

__________________

Текст для прослушивания. 

Сестра моего друга

 Вчера я был вгостях у моего друга. Он познакомил меня со своей младшей сестрой. Её зовут Анна, ей 14 лет. Она на 3 года младше брата.

 Анна очень похожа на него. Она высокого роста, стройная и красивая. Унеё светлые волосы, большие серые глаза, тёмные брови и приятная улыбка.

 Вчера Анна была в светлом платье, которое ей очень идёт. Брат говорит, что она всегда одевается модно и со вкусом.

 Анна, как и её брат, весёлая и общительная девушка. Мне очень понравилась сестра моего друга, и я рад, что познакомился с ней.

 

 

დაბოლოს, წარმოგიდგენთ შემაჯამებელი დავალების შეფასებისა და ანალიზის ფორმას, რომელიც სავალდებულო არ არის. ის მხოლოდ სარეკომენდაციოა, რომელიც მასწავლებელს შეუძლია სურვილისამებრ შეცვალოს ან განავრცოს.

შემაჯამებელი 30–ქულიანია. ესეც პირობითია, რადგან, კლასისა და მოსწავლეების ინდივიდუალური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, შეიძლება ჩატარდეს 45-90 წუთშიც. წარმოდგენილი ნიმუში არ გულისხმობს ოთხივე საკომუნიკაციო უნარის შედეგის შემოწმებას. ლაპარაკის მიმართულებით მომავალში წარმოვადგენთ ცალკე ნიმუშს. მოსწავლის შეფასების შემდეგ მასწავლებელმა უნდა მოახდინოს ქულების კონვერტაცია 10–ქულიან სისტემაში და დამრგვალების პრინციპით შეიტანოს საკლასო ჟურნალში.

 

შემაჯამებელი დავალების შეფასება და ანალიზი

მოსწავლის გვარი და სახელი შეფასების კრიტერიუმები (მაქსიმალური ქულა – 30)
მოსმენა კითხვა წერილი ჯამური ქულა და კომენტარი თითოეული მოსწავლისთვის
თითოეული სწორად შერჩეული სიტყვა შეესაბამება 0,5 ქულას (მაქსიმალური – 9) თითოეული სწორად შერჩეული ლექსიკური ერთეული შეესაბამება 0,5 ქულას (მაქსიმალური – 8) ამოიცნობს პერსონაჟებსსაცხოვრებელ ადგილს.

თითოეული სწორი პასუხი (1-4) შეესაბამება 0,5 ქულას

(მაქსიმალური ქულა – 2)

ამოიცნობს

მათ მოქმედებებს;

თითოეული სწორი პასუხი (5-8) შეესაბამება 0,5 ქულას

(მაქსიმალური ქულა – 2)

იცავს სიტყვების რაოდენობის ქვედა ზღვარს; სწორად იყენებს ნასწავლ ლექსიკას

(3 ქულა)

ადრესატის ვინაობის გათვალისწინებით შეარჩევს მიმართვისა და დამშვიდობების სათანადო ფორმულებს;

სწორად იყენებს ნასწავლ გრამატიკულ კონსტრუქციებს

(4 ქულა)

 

იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს (თანამიმდევრულად აღწერს მეგობარს)

(2 ქულა)

 

ტესტური დავალებების ნომრები
1 2 3 3  4 4  4  
                 
                 
                 
                 
 1. რომელი საკითხის შესრულება გაუჭირდათ მოსწავლეებს? _____________
 2. თქვენი რეკომენდაციები (სამოქმედო გეგმა) პრობლემების გადასაჭრელად და შეფასების გასაუმჯობესებლად.

გამოყენებული ლიტერატურა:

 • ეროვნული სასწავლო გეგმა 2011-2016 (მოქმედი რედაქცია)
 • Тесты по РКИ. Учебно-методический комплекс дисциплины. Екатеринбург. 2007

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი