შაბათი, მარტი 25, 2023
25 მარტი, შაბათი, 2023

პროექტზე დაფუძნებული სწავლება დაწყებით კლასებში

წინამდებარე სტატიაში ვისაუბრებ პროექტებით სწავლებაზე – როგორ შეიძლება დავგეგმოთ და განვახორციელოთ ტექნოლოგიებით გამდიდრებული სასწავლო პროექტები და როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ტექნოლოგიები ყველაზე ეფექტურად სწავლების პროცესის ხელშეწყობისა და მოსწავლეთა სწავლის შესაფასებლად. ასევე, კოლეგებს შევთავაზებ ჩემ მიერ ინტელის ფორმატით ჩატარებული სასწავლო პროექტის გეგმის ნიმუშს.

პროექტზე დაფუძნებული სწავლა მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლა/სწავლების მოდელია. ეს მეთოდი მოსწავლეს შესაძლებლობას აძლევს შეიძინოს ცოდნა და უნარ-ჩვევები სიღრმისეული დავალებების შესრულებისას, რომელიც მოითხოვს მოსწავლისაგან აქტიურ კვლევასა და სწავლის რეალური შედეგის ჩვენებას, შექმნილი საგაკვეთილო პროდუქტითა და აქტივობით. პროექტებზე დაფუძნებული სასწავლო გეგმის განხორციელებისათვის მნიშვნელოვანია საკვანძო კითხვები, რომლებიც აკავშირებს საგნობრივ სტანდარტებს მაღალი დონის აზროვნებასთან.

რა უპირატესობა აქვს პროექტზე დაფუძნებულ სწავლებას?

 • იზრდება მოსწავლეთა ჩართულობა, საკუთარი თავის რწმენა და სწავლისადმი დადებითი დამოკიდებულება;
 • იზრდება კომპლექსური უნარ-ჩვევების განვითარების შესაძლებლობა, მაგალითად, აზროვნების მაღალი დონე, პრობლემების გადაჭრა, კომუნიკაცია, თანამშრომლობა;
 • მოსწავლეები მეტ პასუხისმგებლობას იღებენ თავიანთი სწავლის პროცესზე, განსხვავებით ტრადიციული მოდელისგან;
 • პროექტზე დაფუძნებული სწავლა მოსწავლეებს პრობლემების გამოძიებისაკენ უბიძგებს, რაც სწავლის მაღალ ხარისხს განაპირობებს;
 • მოსწავლე ეჩვევა დამოუკიდებელ მუშაობას.

გაგაცნობთ ინტელის სასწავლო პროექტის მახასიათებლებს.

 

 1. ინტელის სასწავლო პროექტის მახასიათებლების თეორიული მიმოხილვა

ინტელის კურსი – პროექტებით სწავლება განსხვავებული სიახლეა, რომელიც გათვლილია მოსწავლის მაღალ უნარებზე. ინტელის პროგრამის ძირითადი კურსი ორიენტირებულია 21- საუკუნის უნარ-ჩვევებზე. მაგალითად, შემოქმედებითობა, კრიტიკული აზროვნება და პრობლემის გადაჭრა, კომუნიკაცია და თანამშრომლობა, ინფორმაციასთან მუშაობა, რომელიც გულისხმობს ინფორმაციის მიღებას, გადაცემას, დამუშავებას, ანალიზს, ახალი ინფორმაციის შექმნას. ინტელის კურსის მიხედვით, პროექტი აერთიანებს მუშაობის პროცესში შექმნილ შემდეგ ფაილებს:

 • კურსის რესურსები შედგება – მაგალითად, 21-ე საუკუნის უნარ-ჩვევები, პორტფოლიოს ჩეკლისტი, პრეზენტაციის ჩეკლისტი, პუბლიკაციის დაგეგმვის ჩეკლისტი, ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტები, ბლუმის ტაქსონომია, კარგი შეკითხვების ჩამონათვალი, კითხვარი დიფერენცირებული სწავლებისთვის და სხვა. ეს ფაილი აერთიანებს იმ დოკუმენტაციას, რომელიც მასწავლებელს სჭირდება პროექტის განხორციელებისათვის.
 • მოსწავლის ნიმუში – ეს არის მიღებული პროდუქტი, რომელიც შეიძლება იყოს პრეზენტაცია, ბროშურა, პუბლიკაცია.
 • სასწავლო პროექტის გეგმა – აქ ფიქსირდება თემის მონახაზი, თემის შინაარსი, საფუძვლები – შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები, პროექტის სასწავლო მიზნები/სწავლის შედეგები, მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები (ზოგადი, თემატური და შინაარსობრივი კითხვები), შეფასების გეგმა, შეფასების ინსტრუმენტების მოკლე მონახაზი, საბაზისო უნარ-ჩვევები, სასწავლო პროცედურები, დიფერენცირებული სწავლება (სპეციალური საჭიროებები, არაქართულენოვანი მოსწავლეები, მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები), სასწავლო თემისათვის საჭირო მასალები.
 • სასწავლო პროექტის დამხმარე მოიცავს შემდეგ მასალებს – მასწავლებლის ბროშურა, შაბლონი მოსწავლის ნიმუშისათვის, ფასილიტაციის მასალებს და სხვა. ე.ი. ამ ფაილში შედის ის მასალები, რომლებიც გამიზნულია მოსწავლეების დასახმარებლად პროექტის განხორციელების პროცესში.
 • სურათები, აუდიო, ვიდეო – ამ ფაილში შედის ციტირებული დოკუმენტი, რომელზეც ფიქსირდება გამოყენებული რესურსები.
 • შეფასებები მოიცავს – პროშურისა და პრეზენტაციის ჩეკლისტებს, მოსწავლეთა ჩართულობისა და აქტიურობის კოლაბორაციულ შეფასებას, პრეზენტაციისა და ბროშურის რუბრიკებს, წინარე ცოდნის დასადგენად სქემებს და დიაგრამებს. მაგალითად, ვმვ ცხრილს, T დიაგრამას. პროექტის მსვლელობისას და დასრულების შემდეგ პროექტის მართვის უნარების თვითშეფასებას, თანატოლთა უკუკავშირს და სხვა
 1. როგორია ინტელის ფორმატით განხორციელებული სასწავლო პროექტი?

გთავაზობთ პროექტს, რომელიც ჩავატარე ინტელის ფორმატით და რომელიც 21-ე საუკუნის უნარების განვითარებას უწყობდა ხელს. პროექტი ჩავატარე II-III  კლასკომპლექტში.

თემის  მონახაზი
თემის  დასახელება
„ვისაუბროთ მგელზე“                

 მოსწავლეები მგელს განიხილავენ შემდეგი მახასიათებლის მიხედვით:  სად ბინადრობს, როგორ გამოიყურება გარეგნულად, რით იკვებებიან, რამდენს იწონიან, რა როლი აქვთ ჯვებით ჯაჭვში და ა.შ.

თემის შინაარსი
მოსწავლეები გაეცნობიან მგლის სახეობებს. ისინი განახორციელებენ სხვადასხვა შედარებით აქტივობას მგლების მასებს შორის არსებული სხვაობის გამოსავლენად. იმსჯელებენ რა როლი აქვს მგელს კვებით ჯაჭვში და ეკოსისტემაში. შექმნიან და  წარმოადგენენ პრეზენტაციას.
საგანი
 ქართული, ბუნებისმეტყველება, მათემატიკა
დონე/კლასი
დაწყებითი საფეხური, მეორე–მესამე კლასკომპლექტი
განხორციელების დროის ჩარჩო
3  კვირა
თემის საფუძვლები
შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები
ქართული:

მეორე კლასი:

ქართ.II. 2. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს ნაცნობ თემატიკაზე შექმნილი მცირე ზომის სხვადასხვა სახის ტექსტები და გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება

მესამე კლასი:

ქართ.III. 1. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის დანიშნულებისა და ადრესატის ამოცნობა მოსმენით; შეუძლია სამეტყველო ქცევის წარმართვა ადრესატის გათვალისწინებით.

ქართ.III. 5.  მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის საინფორმაციო ხასიათის ილუსტრირებულ ტექსტებში ინფორმაციის მოძიება და გაგება (მაგ., საინფორმაციო ტექსტისა საბავშვო ენციკლოპედიაში)

ქართ.III. 9.  მოსწავლეს შეუძლია ვიზუალურად აღიქვას და/ან თავად შექმნას სხვადასხვა ტიპის ტექსტი, ვიდეო და აუდიომასალა.

ბუნებისმეტყველება:

მეორე კლასი:

ბუნ. II. 2. მოსწავლეს შეუძლია განიხილოს ზრდა, როგორც ცოცხალის თვისება.

მესამე კლასი:

ბუნ. III. 1. მოსწავლეს შეუძლია განარჩიოს სიცოცხლის ძირითადი გამოვლინებები.

ბუნ. III. 2. მოსწავლეს შეუძლია განმარტოს გარემოს მნიშვნელობა ორგანიზმებისათვის.

მათემატიკა:

მეორე კლასი:

მათ. II. 13. მოსწავლეს შეუძლია თვისებრივ მონაცემთა ინტერპრეტაცია.

მესამე კლასი:

მათ. III. 11. მოსწავლეს შეუძლია მოცემულ თემასთან ან გამოსაკვლევ ობიექტთან დაკავშირებით რაოდენობივი მონაცემების შეგროვება.

მათ. III. 12. მოსწავლეს შეუძლია რაოდენობრივი მონაცემების მოწესრიგება და წარმოდგენა.

მოსწავლეების ამოცანები/სწავლის შედეგები
ქართული:

მეორე კლასი:

ქმნის ტექსტის ცალკეული ეპიზოდის/ეპიზოდების ილუსტრაციებს, ასათაურებს და გადმოსცემს მათ შინაარსს.

მესამე კლასი:

წარმართავს დიალოგებს სხვადასხვა ადრესატთან (თანაკლასელთან, მასწავლებელთან) ერთსა და იმავე თემაზე და ადეკვატურად შეარჩევს შესაბამის სამეტყველო სტილს.

ამოიცნობს ტექსტში მოცემულ სხვადასხვა ინფორმაციას შორის არსებულ მიზეზ–შედეგობრივ კავშირებს.

მასწავლებლის დახმარებით შეადგენს საპრეზენტაციო პროგრამას (სლაიდშოუს) ნაცნობი სიუჟეტის გადმოსაცემად.

მასწავლებლის დახმარებით ადგენს ტექსტის მარტივ გეგმას მისთვის სასურველი ფორმით (სიტყვიერად ან ნახატებით).

სათაურის მიხედვით მოიძიებს მისთვის სასურველ წიგნს, სახელწოდების მიხედვით – საბავშვო ჟურნალ–გაზეთებს.

ბუნებისმეტყველება:

მეორე კლასი:

ორგანიზმის ზრდისთვის აუცილებელი პირობების გამოსავლენად სვამს კითხვებს და პოულობს პასუხებს.

მესამე კლასი:

ირჩევს ობიექტებს სასიცოცხლო გამოვლინებებზე (მოძრაობა, კვება, სუნთქვა, ზრდა და გამრავლება) დასაკვირვებლად და სვამს კითხვებს (მაგალითად, რით იკვებება მგელი?).

აგროვებს ინფორმაციას, აღწერს ორგანიზმების გარემო ფაქტორებზე (საკვები, წყალი, ნიადაგი, ჰაერი, თავშესაფარი) დამოკიდებულებას, სვამს კითხვებს და ეძებს პასუხებს.

მათემატიკა:

მეორე კლასი:

აანალიზებს  დიაგრამის სახით წარმოდგენილ მონაცემებს.

მესამე კლასი:

კითხულობს მოკლე ტექსტს (ორი–სამი მარტივი წინადადება) და ამოკრებს მითითებული ობიექტის შესახებ ტექსტში არსებულ მონაცემებს.

ალაგებს რამდენიმე რაოდენობრივ მონაცემს ზრდადობით, კლებადობით.

 

21–ე საუკუნის უნარ–ჩვევები:

მოსწავლეები შეძლებენ საღად მსჯელობას და აღქმას.

მოსწავლეები შეძლებენ ინფორმაციის კლასიფიკაციას, ანალიზსა და სინთეზირებას პრობლემების გადასაჭრელად და კითხვებზე პასუხების გასაცემად.

მოსწავლეები შეძლებენ იდეებისა და აზრის ნათლად და ეფექტურად გამოხატვას წერილობითი თუ სიტყვიერი ფორმით.

მოსწავლეები შეძლებენ ინფორმაციის ეფექტურად და ეფექტიანად მოპოვებას, კრეატიულ და კომპონენტურ შეფასებას, ინფორმაციის ზუსტად და შემოქმედებითად გამოყენებას მოცემულ საკითხთან თუ პრობლემასთან დაკავშირებით.

მოსწავლეები შეძლებენ დავალებების განსაზღვრას, პრიორიტეტების მინიჭებას და შესრულებას პირდაპირი ზედამხედველობის გარეშე.

მოსწავლეები შეძლებენ დროისა და სამუშაო დატვირთვის ეფექტურ განკარგვას.

მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები
ზოგადი კითხვა რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული ორგანიზმი?
 

 

თემატური კითხვები

 

რა გავლენას ახდენს მგელი ეკოსისტემაზე?

რა როლი შეიძლება ჰქონდეს მგელს კვებით ჯაჭვში?

რამდენად ღირს ყველა ცხოველის დაცვა?

შინაარსობრივი კითხვები რატომ არის მგლის პერსონაჟი აქტუალური ზღაპრებში?

როგორ მეხმარება მონაცემები დასკვნების გაკეთებაში?

 

რა სჭირდებათ ცხოველებს სიცოცხლისთვის?

როგორია მგლის საარსებო გარემო?

რა არის კვებითი ჯაჭვი?

რით განსხვავდება მტაცებელი ცხოველი ბალახისმჭამელი ცხოველისაგან?

მგლის რომელი სახეობებია გავრცელებული საქართველოში?

რა არის ზღაპარი?

რა მეთოდებით წარმოვადგინოთ მონაცემები?

შეფასების გეგმა
შეფასების დროის ჩარჩო
პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე მოსწავლეები მუშაობენ პროექტზე და ასრულებენ დავალებებს პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ
თვითშეფასება

თანატოლთა შეფასება

ჯგუფზე დაკვირვება

დაკვირვება–ჩანიშვნები

პროექტის  გეგმა

პრეზენტაციის რუბრიკა

 

პროექტის გეგმა

პრეზენტაცია

ვ–მ–ვ ცხრილი

ვ–მ–ვ ცხრილი

დღიური

 

 

შეფასების/შეფასების ინსტრუმენტების მოკლე მონახაზი
დიაგრამის შევსებით მე შევაფასებ მოსწავლეთა წინარე ცოდნას ანუ საჭიროებებს და გამოვავლენ მათ ინტერესებს. ასევე, მიმართულების მიმცემი საკვანძო კითხვებისა და აზროვნების ზედა დონის შეკითხვების გამოყენებით მოსწავლეებისათვის კითხვების დასმა ხელს შეუწყობს მათი აზროვნების გააქტიურებასა და პროექტის მიმდინარეობისას დისკუსიების წამოწყებას. მგლების შესახებ მოსწავლეთა საბაზისო ცოდნის გამოსავლენად, საკუთარი შეკითხვების სიღრმისეული გამოკვლევისა და შესწავლის ხელშესაწყობად გამოვიყენებ „ვიცი-მინდა ვიცოდე-ვისწავლე“ ცხრილს.

მოსწავლეები იმუშავებენ პრეზენტაციის შექმნაზე.

მათ სწორი მიმართულების მიცემისთვის, საბოლოო ნამუშევრის ჩაბარებამდე  დავურიგებ პრეზენტაციის რუბრიკას და პრეზენტაციის ჩეკლისტს.  პრეზენტაციის რუბრიკის საფუძველზე მოვახდენ მოსწავლეთა პრეზენტაციის შეფასებას. მოსწავლეთა ჩართულობისა და აქტიურობის  შესაფასებლად გამოვიყენებ წერით შეფასებას, კოლაბორაციულ შეფასებას, საქაღალდის შიგთავსს და არაფორმალურ დაკვირვებებს. საქაღალდეების არაფორმალური შემოწმების მეშვეობით, შევძლებ დავრწმუნდე იმაში, რომ მოსწავლეები ასრულებენ დავალებულ სამუშაოს და სათანადოდ ითვისებენ მიწოდებულ მასალას.

სხვა საკითხები
საბაზისო უნარ-ჩვევები
Ø  მოსწავლეებს ჩავუტარებ გაკვეთილებს, ელექტრონული პროგრამით დიაგრამების აგებაში.

Ø  გამოიყენებენ წარსულ გამოცდილებას ელექტრონულ დოკუმენტებთან მუშაობასა და ფაილების მართვაში.

Ø  გამოიყენებენ თანამშრომლობით სწავლებას და ინტერნეტით სარგებლობის გამოცდილებას.

სასწავლო პროცედურები
მგლების გაცნობა: პროექტის დაწყებამდე გავეცანი ზოგად ინფორმაციას მასწავლებელთათვის, რომელშიც ზოგადი შესავალია მოცემული. გადავხედე როგორც მხატვრულ, ისე სამეცნიერო ლიტერატურას მგლების შესახებ. შევადგინე მოსწავლეთა ჯგუფი და სამუშაო განრიგი.

პირველი კვირა: პროექტის დასაწყისში გამოწვევისთვის მეორე კლასს წავაკითხებ შარლ პეროს ზღაპარს „წითელქუდა“, მესამე კლასს კი იაკობ გოგებაშვილის მოთხრობას „მგელი და სოფელი“. კლასში ოთხი მოსწავლეა და კლასკომპლექტია. შესაბამისად, პირველივე კვირას გამოვიყენებ  დიფერენცირებულ სწავლებას.

მოთხრობისა და ზღაპრის  წაკითხვამდე მოსწავლეებს შევავსებინებ „ვიცი–მინდა ვიცოდე– ვისწავლე“ ცხრილის  იმ ნაწილს, რომელიც პირველ კომპონენტს ასახავს. თავიანთ ცოდნის თვალსაჩინოდ გამოსავლენად, მოსწავლეებს შეუძლიათ ჩაწერონ სიტყვები ან დახატონ სურათები. მას შემდეგ, რაც პერსონალურ ვ–მ–ვ ცხრილის პირველი პუნქტის შესავსებად განკუთვნილი დრო ამოიწურება, მოსწავლეებს ვთხოვ გამიზიარონ თავიანთი მოსაზრებები, რომელთაც საკლასო ვ–მ–ვ ცხრილში შევიტან. მიღებულ პასუხებს გამოვიყენებ დისკუსიების წარსამართავად. მოსწავლეთა ცნობისმოყვარეობას გავზრდი შეკითხვით, კიდევ რა გსურთ, რომ მგლების შესახებ იცოდეთ? შემდეგ შევავსებინებ პუნქტს „მინდა ვიცოდე“ ვ–მ–ვ ცხრილში. მოსწავლეებს ვთხოვ, მთელ კლასს გაუზიარონ თავიანთი შეკითხვები, რომლებიც საკლასო ვ–მ–ვ ცხრილის შუა სვეტში უნდა ჩაიწეროს. მოსწავლეების ხელშესაწყობად ცხრილი მთელი მოდულის განმავლობაში საკლასო ოთახში მექნება გაკრული და ხშირად დავუბრუნდებით შეკითხვებს, რომელთაც მოდულის მიმდინარეობისას გაეცემათ პასუხი.

პირველივე კვირას მოვახდენთ ზღაპრისა და მოთხრობის დამუშავებასა და გააზრებას. მეორე კლასთან გამოვიყენებ ზღაპრის ელემენტების შაბლონს, სადაც წარმოდგენილია შესავალი, სიუჟეტის განვითარება და დასკვნა. მესამე კლასთან კი წარვმართავ დისკუსიას სოკრატული დისკუსით. მთავარი განსჯის თემა იქნება „გავასამართლოთ მგელი“. დისკუსიის შემდეგ მოსწავლეები შემდეგ კითხვებს წერილობით გასცემენ პასუხს:

·         რა შედეგები ან გადაწყვეტილებები მიიღეთ დისკუსიის შედეგად?

·         როგორ შეიძლება ამ იდეების ინტეგრაცია ჩვენს პროექტთან?

·         რა კონკრეტული საკითხები გაიგე დღეს, როგორც სოკრატული დისკუსიის შედეგი?

 

ქაღალდის დიდ ფურცელზე დავწერ ზოგად შეკითხვას და მოსწავლეებს ვთხოვ, იმსჯელონ კითხვაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული ორგანიზმი? საკლასო ოთახში გავაკრავ ფურცელს, რომელზეც მოსწავლეების მოსაზრებებს და იდეებს ჩამოვწერ. პროექტის განმავლობაში მოხდება ამ ფურცლის შევსება.

შემდეგ აქტივობას მოსწავლეები შეასრულებენ ინდივიდუალურად. მათ სახლში გავატან „MOVIE MAKER”– ში მომზადებულ ვიდეორგოლს მგლების შესახებ და კორნელის გრაფას.  მოსწავლებს დავავალებ ყურადღებით მოუსმინონ სახლში ვიდეოს და შეავსონ კორნელის გრაფა, რომელსაც მომდევნო დღეს კლასში განვიხილავთ და შევაჯერებთ მოსაზრებებს.

შეკითხვაზე, რა სჭირდებათ ცხოველებს სიცოცხლისთვის?  მოსწავლეები გამოიყენებენ ბუნებისმეტყველებაში მიღებულ ცოდნას და დაადგენენ, რომ ისევე, როგორც ყველა ცოცხალ ორგანიზმს, ცხოველებსაც სიცოცხლისთვის და გადასარჩენად  ესაჭიროებათ:

 • მიწა
 •  ჰაერი
 •  წყალი
 •  მზე
 • საკვები
 • თავშესაფარი

 

მეორე კვირა:

ჯგუფს მივუთითებ საიტის მისამართს (http://sheni-blog.blogspot.com/2014/11/blog-post.html), სადაც მოთავსებულია მასალა კვებით ჯაჭვზე. მათ ევალებათ, ყურადღებით გაეცნონ მოცემულ მასალას და უპასუხონ კითხვებს. პასუხებს მოსწავლებს ჩავანიშნინებ, რადგან ეს პასუხები დასჭირდებათ საბოლოო პროდუქტის შესაქმნელად.

გამოკვლევის დრო. მოსწავლეებს გავაერთიანებ ერთ ჯგუფში და დავეხმარები მგელთან დაკავშირებული საკითხების ანალიზში.  ჯგუფს ჩავრთავ გამოკვლევაში სახელწოდებით „რა გავლენას ახდენს მგელი ეკოსისტემაში“, გავაცნობ იელოუსთოუნის პარკის შემთხვევას და შევადარებინებ მგლის ორ სახეობას – რუხსა და წითურ მგელს.

მოსწავლეებთან ერთად დაწვრილებით ვიმსჯელებთ შემდეგი საკითხების შესახებ: მაგალითად, ზომა, წონა, ბინადრობის გარემო,  კვებითი ჯაჭვი, კვება, ზრდა და განვითარება. ამ სავარჯიშოს შედეგად მოპოვებულ ინფორმაციას გამოვიყენებთ მომდევნო აქტივობაში, როდესაც მოსწავლეები შექმნიან პრეზენტაციას.

ამ აქტივობის ფარგლებში  მოსწავლეები დაუბრუნდებიან და პასუხს გასცემენ მომდევნო თემატურ და შინაარსობრივ შეკითხვებს:

 • რა გავლენას ახდენს მგელი ეკოსისტემაზე?
 • რა როლი შეიძლება ჰქონდეს მგელს კვებით ჯაჭვში?
 • რამდენად ღირს ყველა ცხოველის დაცვა?
 • როგორია მგლის საარსებო გარემო?
 • რა არის კვებითი ჯაჭვი?
 • რით განსხვავდება მტაცებელი ცხოველი ბალახისმჭამელი ცხოველისაგან?

მესამე კვირა:

მოსწავლეები თავიანთი საბოლოო პროდუქტის შექმნისათვის მოემზადებიან. კერძოდ, გააკეთებენ პრეზენტაციას, რომლის შექმნაშიც საჭიროების შემთხვევაში დავეხმარები. მოსწავლეებს გავაცნობ პრეზენტაციის რუბრიკასა და ჩეკლისტს. აუცილებლად, წარმოადგენენ დიაგრამას, სადაც შედარებული იქნება სხვადასხვა სახეობის მგელთა წონები. პრეზენტაციის დროს მათ უნდა გასცენ პასუხი ერთ–ერთ თემატურ კითხვას – ღირს თუ არა დავიცვათ მგელი?

დასკვნითი აქტივობა:

მთელ კლასში განვიხილავ ზოგად შეკითხვას, რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული ორგანიზმი?  მოსწავლეების მოსაზრებებს საკლასო ოთახში გაკრულ იმ ფურცელზე ჩავწერ, რომელზეც პროექტის  დასაწყისში ვიმუშავეთ. მოსწავლეებს ვთხოვ, დაასრულონ მათი ვ-მ-ვ ცხრილის „ვიცი“ სვეტის შევსება,  ნასწავლი სულ მცირე ორი ფაქტი ან იდეა დაურთონ.

 

დიფერენცირებული სწავლება
სპეციალური საჭიროებები კლასში არ არის ასეთი მოსწავლე

 

არაქართულენოვანი

მოსწავლეები (მოსწავლეები, რომლებისთვის სწავლების ენა არ არის მშობლიური)

კლასში არ არის ასეთი მოსწავლე
მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები ·         მოსწავლეს წავახალისებ წარმოადგინოს დიაგრამა მგლების მაქსიმალური სიგრძეების შესახებ.

·         დავავალებ მოსწავლეს შეადაროს ძაღლი და მგელი და გამოავლინოს მსგავსება–განსხვავებები.

 

სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები
ტექნოლოგიატექნიკა
ფოტოკამერა

კომპიუტერი (ები)

ციფრული კამერა

DVD ფლეიერი

ინტერნეტკავშირი

 ლაზერული დისკი

საბეჭდი მანქანა/პრინტერი

პროექტორი

სკანერი

ტელევიზორი

 VCR, ვიდეო

ვიდეოკამერა

ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა.

სხვა

ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა
 მონაცემთა ბაზა/ცხრილები

საგამომცემლო პროგრამები

ელფოსტის პროგრამა

ენციკლოპედია კომპაქტდისკზე

 ფოტო/სურათების დამუშავება

ინტერნეტძიება

მულტიმედია

 ვებგვერდის შექმნა

ვორდის პროგრამა

სხვა

ბეჭდვითი მასალები შარლ პეროს ზღაპარი „წითელქუდა“.

იაკობ გოგებაშვილის მოთხრობა  “მგელი და სოფელი

„საბავშვო ენციკლოპედია“

ინვენტარი/მასალები მგლებისა და ირმის სურათები
ინტერნეტრესურსები https://www.google.ge/search?q=Wolf%27s+family&biw=1366&bih=657&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwje9p-eobzLAhVF6xQKHVRWCTEQ_AUIBigB

https://www.youtube.com/watch?v=UGFHdlXDkXk

http://hunters.ge/gareuli-cxovelebi/163-mgeli.html

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98

http://sheni-blog.blogspot.com/2014/11/blog-post.html

აღნიშნული აქტივობების შედეგად, პროექტი მიმდინარეობდა საინტერესოდ და სახალისოდ. მოსწავლეებს განუვითარდათ ის უნარები და კომპეტენციები, რომლებიც 21-ე საუკუნის უნარებად მოიაზრება. კერძოდ, კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება, კომუნიკაცია, თანამშრომლობა. ასევე, საღად მსჯელობა და აღქმა, პრობლემების გადასაჭრელად ინფორმაციის კლასიფიცირება, ანალიზი და დამუშავება, ინფორმაციის კრეატიული და კომპონენტური შეფასება, ინფორმაციის ზუსტი და შემოქმედებითი გამოყენება, დროისა და სამუშაო დატვირთვის ეფექტური განკარგვა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

 1. ეროვნული სასწავლო გეგმა 2011-2016
 2. ინტელის კურსი – პროექტებით სწავლება

www.tpdc.ge/essentials/

ნინო დათუკიშვილი

პროგრამა „ასწავლე საქართველოსთვის“ კონსულტანტ-მასწავლებელი

 

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი