კომპლექსური შემოქმედებითი ხასიათის დავალებების პრაქტიკული ასპექტები

ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლება უპირველეს მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი მეცნიერებების შესწავლისთვის საჭირო უნარების განვითარებას, რისთვისაც მნიშვნელოვანია: მოსწავლეებში

მეტის წაკითხვა

გაკვეთილზე ცოდნის აქტუალიზაციის მეთოდები

გაკვეთილი ცოცხალი, დინამიკური, შემოქმედებითი და ექსპრესიული რომ იყოს, ამისთვის მასწავლებელიც და მოსწავლეც თანაბარი ინტენსივობით უნდა იყვნენ ჩართულნი სწავლა-სწავლების პროცესში. ყურადღება

მეტის წაკითხვა

ინტეგრირებული გაკვეთილი ფიზიკა/მათემატიკა

„ელექტრული ველის დაძაბულობა, მოქმედებები ვექტორებზე და კოსინუსების თეორემა“ ფიზიკისა და მათემატიკის ინტეგრირებული გაკვეთილი საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს დაადგინონ განუყოფელი კავშირი ამ

მეტის წაკითხვა

ციფრული და მედიაწიგნიერების განვითარება  დაწყებით საფეხურზე

ციფრული და მედიაწიგნიერების კომპეტენციების გამოყენებით საგაკვეთილო  პროცესის    დაგეგმვა    ხელს უწყობს   მოსწავლეებში ახალი მასალის, ინფორმაციის, მხატვრული თუ საინფორმაციო ტექსტების აღქმა-გააზრებას, მიღებული

მეტის წაკითხვა

მუსიკის როლი  ენის სწავლების პროცესში

სტატიაში განხილულია ის  სიახლეები, რომელზეც აქტიურად იწერება უცხოურ პედაგოგიკურ პრაქტიკაში. ამდენად, სტატია პედაგოგებს სთავაზობს გაკვეთილზე  მუსიკის გამოყენების დადებით და უარყოფით

მეტის წაკითხვა