საგანმანათლებლო რესურსები
თქვენ იმყოფებით:  კედლის გაზეთი საგანმანათლებლო რესურსები
ცვატა ბერძენიშვილი-მეტყველების განვითარება: ნოამ ჩომსკის ტრანსფორმაციულ-წარმომშობი თეორია
13 მარტი 2015
მეოცე საუკუნის ალბათ არც ერთ ლინგვისტურ თეორიას არ ჰქონია ისეთი ფართო რეზონანსი, როგორიც ნოამ ჩომსკის ტრანსფორმაციულ-წარმომშობ თეორიას მოჰყვა. ეს თეორია მიზნად ისახავდა ენის რაობის, ენის მოქმედებისა და მისი ათვისების პროცესის ახსნას. ენის არსის სრუ ...
ლევან ალფაიძე-დივერგენტული აზროვნება - როგორ შევუწყოთ ხელი კრეატიულობას საკლასო ოთახში(მეორე ნაწილი)
11 მარტი 2015
იდეალურ მდგომარეობაში დივერგენტული და კონვერგენტული აზროვნება ერთმანეთთან ჰარმონიულად ურთიერთქმედებს. დივერგენტულ, გენერაციულ აზროვნებასა და კონვერგენტულ, შეფასებით აზროვნებას შორის ურთიერთდამოკიდებულება მოსწავლეებს ეხმარება, წარმოიდგინონ ამ ორის უ ...
ირმა კახურაშვილი- ბრაზი და კომპრომისი
10 მარტი 2015
ამერიკელი მწერალი ლაფაიეტ რონ ჰაბარდი თავის წიგნში „საბავშვო დიანეტიკა" წერს: „თუკი ბავშვი ძალიან ბრაზობს, მიეცით საშუალება. თუნდაც, ეს ის შემთხვევა იყოს, როდესაც თქვენ მსხვერპლი ხართ. მიეცით ბავშვს ბრაზის გამოხატვის ...
ანა ჯანელიძე- კრიტიკული პედაგოგიკა სკოლამდელი და დაწყებითი განათლების საფეხურზე
10 მარტი 2015
გარემო, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, სავსეა უთანასწორობებით, სტერეოტიპული დამოკიდებულებებით და დისკრიმინაციული ქმედებებით ადამიანთა სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ: ქალების საშუალო შემოსავალი მამაკაცებისას მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება. ეთნიკური უმცირესობების წარ ...
რუსუდან გონაშვილი-საპროექტო მუშაობა, ეტაპები და შეფასების ფურცლები ნაწილი I
06 მარტი 2015
დღეს მასწავლებელი დიდი გამოწვევების წინაშე დგას. მუდმივი ძიება, კვლევა, კრეატიულობა, ძალა და ცოდნა სჭირდება, რომ მიაღწიოს დასახულ მიზანს და საგნობრივი ცოდნის გადაცემასთან ერთად მოსწავლეს რეალურად შე ...
ეკატერინე ყიფიანი-კითხვებად ქცეული გაკვეთილი
06 მარტი 2015
ზოგჯერ გაკვეთილი ბრძოლას ემსგავსება. მასწავლებლის მონდომება საზღვრებს სცდება. მიზანი ერთია: კლასის ყველა მოსწავლემ გაიგოს მასალა, ყველა მოსწავლე ჩასწვდეს მექანიზმს, ყველა მათგანმა შესძლოს შედეგების ინტერპრეტაცია ნასწავლიდან გამომდინარე. მასწავლებლო ...
მაია ფირჩხაძე-საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების ალტერნატიული ფორმები
06 მარტი 2015
თანამედროვე სასკოლო განათლების მოთხოვნები საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების მიმართ საკმაოდ მაღალია. მრავალ ფაქტორთან ერთად იგი ისეთი პრინციპებით და მიდგომებითაა ...
ლევან ალფაიძე-დივერგენტული აზროვნება: როგორ შევუწყოთ ხელი კრეატიულობას საკლასო ოთახში (პირველი ნაწილი)
04 მარტი 2015
დღევანდელი სამყარო უკვე ძალიან განსხვავდება მე-20 საუკუნის 70-80-იანი წლების სამყაროსგან. 21-ე საუკუნის მსოფლიო ინტერნეტის, ხელმისაწვდომი მობილური კავშირის, ციფრული ტექნოლოგიების, პერსონალური კომპიუტერებისა და სულ რამდენიმე წლის წინ წარმოშობილი საი ...
მაია ჯალიაშვილი-მასწავლებლობა _ მუდმივი ძიების გზა
27 თებერვალი 2015
ყველაფერი მუდმივად იცვლება. ამ კანონს ემორჩილება მასწავლებელიც, მაგრამ სწორედ მას სჭირდება ყველაზე ხშირი ტრანსფორმაცია დროისა და ვითარების შესაბამისად. უახლესი ტექნოლოგიები, საზოგადოების ახალი ინტერესები მასწავლებლისგან მოითხოვენ მოულოდნელი, ხანდახან სრულიად უცხო და რთული ამოცანების ამოხსნას, პრობლე ...
თეო ნეფარიძე-მწვრთნელ-კონსულტანტის როლი მასწავლებლის პროფესიულ განავითარებაში
27 თებერვალი 2015
მასწავლებლის პროფესიული განვითარების სექტორში მწვრთნელ-კონსულტანტის ინსტიტუტს მხოლოდ რამდენიმე წლის ისტორია აქვს. აშშ-ის მრავალ სკოლაში დაახლოებით 5-6 წელია, რაც მწვრთნელ-კონსულტანტის დამოუკიდებელი შტატი გაჩნდა. მწვრთნელ-კონსულტანტი სკოლის ბაზაზე ინდივიდუალურად მუშაობს მასწავლებლებთან, მოსწავლეებთან ...
ქეთევან კუბლაშვილი-დასაწყისი-გაკვეთილის მნიშვნელოვანი ეტაპი
26 თებერვალი 2015
,,გამოწვევის ფაზაზე მასწავლებლის მიზანია მოსწავლეებში მოცემულ საკითხზე, საგანზე ან მოვლენაზე არსებული ცოდნის, განცდების, შთაბეჭდილებების გააქტიურება. მოსწავლეები იხსენებენ, რა იციან შესასწავლი საკითხის ირგვლივ და იწყებენ ახალ თემაზე ფიქრს".< ...
შორენა ბერელიძე-თაობა, რომელსაც ლიტერატურა არცთუ ძლიერ უყვარს
26 თებერვალი 2015
სადავო არ უნდა იყოს, რომ წიგნი ადამიანის გაკეთილშობილების ერთგვარი საშუალებაა. თუ ამ მოსაზრებას დავეყრდნობით, თანამედროვე საზოგადოების ...
რუსუდან გონაშვილი-ბავშვისა და მშობლის ურთიერთობის ფორმირება
26 თებერვალი 2015
ვისაუბროთ ჩვენს ბავშვებზე და დავფიქრდეთ, რა როლს თამაშობენ უფროსები მათ აღზრდაში: მშობლები (ოჯახი) და სკოლა, რამდენად არის დამოკიდებული სკოლისა და ოჯახის შეთანხმებულ მოქმედებაზე ბავშვის აღზრდის პროცესის ეფექტურობა. ამ სტატიაში ყურადღებას გავამახვილებ ოჯახის როლზე ბავშვის აღზრდის პროცესში. ...
მალინა საჯაია - მასწავლებლის მოლოდინები
24 თებერვალი 2015
„შენ იმას ხედავ, რის დანახვასაც ელი, სევერუს!" - ასე უპასუხა ჰოგვორთსის სკოლის დირექტორმა ალბუს დამბლდორმა მავანი მასწავლებლის პრეტენზიას იმის შესახებ, რომ ერთ-ერთი მოსწავლე „არაფრით გამორჩეული, მამასავით ქედმაღალი, წესების დამრღვევი, პოპულარობით გაყოყლოჩინებული, ყურადღების მოყვარული, თავხედი&q ...
ნინო კაპანაძე-როგორ ვასწავლ(ი)ოთ, სიმდიდრე კარგია თუ ცუდი?
23 თებერვალი 2015
ვიცი, სათაური გულუბრყვილოდ მოგეჩვენებათ. სიმდიდრეს რა სჯობსო ბრძანებთ. თქვენს პასუხს ოდნავ დავაზუსტებ: კანონიერი გზით მოპოვებული სიმდიდრე ადამიანის ღირსებაზე, მის უნარებზე მეტყველებს და კარგია, ხოლო უკანონოდ მოპოვებული - პირიქით. ...
ცირა ბარბაქაძე - სემიოტიკა _ მეცნიერება, მეთოდოლოგია, მსოფლხედვა
20 თებერვალი 2015
ჩვენ ვცხოვრობთ სამყაროში, სადაც ყველაფერი ნიშანია... ადამიანები, ფაქტები, მოვლენები ყოველთვის ტოვებენ „ნაკვალევს"... მაგრამ თავისთავად ნიშნები არაფერს ნიშნავს... ისინი ატარებენ ინფორმაციას და სწორედ ამ ინფორმაციის გასაშიფრად ჩვენი გონება ისევ ...
ნინო ჭიაბრიშვილი-ადამიანთა მრავალფეროვნება განათლებაში-„ვისი გორისა ვართ“
20 თებერვალი 2015
ხშირად მიფიქრია, რომ უნდა არსებობდეს სახელმძღვანელო პატარებისთვის, რომელიც მოუთხრობდა, როგორ პლანეტაზე ცხოვრობენ, რატომ არ ცვივდებიან დედამიწიდან, სავარაუდოდ რამდენი ხნით არიან დედამიწაზე, როგორ ერიდონ შხამიან სუროს და ასე შემდეგ... ვისურ ...
ანა ჯანელიძე-სკოლამდელი განათლება საქართველოში
20 თებერვალი 2015
საქართველოში ბოლო ათი წლის განმავლობაში განათლების სხვადასხვა საფეხურებს შორის სკოლამდელი განათლების სფეროს რეფორმები ყველაზე ნაკლებად შეეხო. მიუხედავად სხვადასხვა დონეზე არსებული ცალკეული ინიციატივებისა, სისტემა მთლიანობაში კვლავ ვერ პასუხობს მართ ...
ქეთევან ოსიაშვილი-როგორ შევუნარჩუნოთ ბავშვს სკოლისა და სწავლისადმი ინტერესი
20 თებერვალი 2015
მას შემდეგ, რაც ადამიანმა მოზარდი თაობის სწავლა-განათლებაზე დაიწყო ზრუნვა, სასწავლო პროცესით ბავშვის დაინტერესება კაცობრიობის განვითარების ნებისმიერ საფეხურზე ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი უნდა ყოფილიყო. ასეთი ვარაუდის გამოთქმის საფუძველს გვაძლევს სწა ...
თამარ ქუთათელაძე -„მისთვის არ ვმღერ, რომ ვიმღერო...“ ანუ რისთვის ვასწავლოთ?
19 თებერვალი 2015
სწავლების პროცესი ხანგრძლივი, წინასწარ გაწერილი, ინოვაციებით დატვირთული და შედეგზე ორიენტირებული ქმედებაა, რომლის საბოლოო მიზანი, პირველ რიგში, პიროვნების სრულყოფა და ადამიანის მოქალაქედ ჩამოყალიბება უნდა იყოს. არაფერია იმაზე მნიშვნელოვანი, მასწავლებელმა განსაზღვროს, რა კონკრეტულ უნარს ავითარებს ბავ ...
ნინო აბულაძე-როგორ დავეხმაროთ მოსწავლეებს ცოდნის ეფექტურად აგებაში
16 თებერვალი 2015
მასწავლებელს შეუძლია ასწავლოს მოსწავლეებს გზა, რომელიც მათ დაეხმარებათ სამყაროს უკეთ შემეცნებაში, დაგეგმოს ისეთი აქტივობები, რომლის დროსაც მოსწავლე პასიური სწავლების პროცესიდან აქტიური სწავლების ფაზაში გადადის, რაც ხელს უწყობს მათი კოგნიტური აზროვნების განვითარებას. რას მოიცავს აღმოჩენით სწავლა და რ ...
ლევან ალფაიძე-თამაში და მისი მნიშვნელობა
13 თებერვალი 2015
რა არის თამაში და რითაა ის მნიშვნელოვანი? თამაში ბავშვისთვის ადრეული ბავშვობიდანვე წარმოადგენს სწავლის პირველად საშუალებას. თამაშის დროს ბავშვები სიამოვნებით იყენებენ ყველა „იარაღს", რაც იმ დროისთვის გააჩნიათ - საკუთ ...
ცირა ბარბაქაძე-ეფექტური კომუნიკაციის პარამეტრები
13 თებერვალი 2015
შიფტერები და მათი მნიშვნელობა იმისათვის, რომ განვსაზღვროთ ცვალებადი მნიშვნელობის მქონე სიტყვების ზუსტი აზრი, უნდა ვიცოდეთ: მე - ვინ ამბობს, შენ - ვის ეუბნებიან, აქ - სად ...
ნინო კაპანაძე-კარგი შვილი, თბილისი, მეცენატი, თაიგული... მოკლედ, სამოქალაქო განათლება
13 თებერვალი 2015
ამ დღეებში ცნობილი გახდა, რომ დაწყებით კლასებში დამოუკიდებელ საგნად სამოქალაქო განათლება (მე და საზოგადოება) დაემატება. ეს საპილოტე პროგრამა სექტემბრიდან საყოველთაო უნდა გახდეს. დეტალები თანდათან გაცხადდება, მაგრამ თავად მიდგომა რომ მართებულია, ეს კამათს არ იწვევს. მომავალი მოქალაქე პატარაობიდანვე უ ...
მაია ფირჩხაძე -თამაში და ინსცენირება სასწავლო პრაქტიკაში
13 თებერვალი 2015
განათლების მეცნიერებაში აღიარებულია, რომ ნამდვილი ცოდნა მხოლოდ აქტიური სწავლებით მიიღება, როცა იგი არა მარტო დამახსოვრებით, არამედ საკუთარი გონების დაძაბვითაა შეძენილი. ამის შესაბამისად, ჰუმანისტური სწავლება ისეთ მიდგომებს გვთავაზობს, რომელთა დროსაც სწავლების მთავარ მიზანს განსაზღვრავს განათლებული პ ...
მალინა საჯაია-ემპათიის მოკრძალებული ხიბლი
09 თებერვალი 2015
ტერმინი „ემპათია" (empathy) ფსიქოლოგმა ედვარდ ტეტჩენერმა 1909 წელს შესთავაზა ინგლისურ ენას გერმანული Einfühlung-ის სანაცვლოდ, რომელსაც ესთეტიკურ გამოცდილებასთან მიმართებით იყენებდნენ. მაგალითად, ეს ცნება შეესაბამებოდა მსახიობს, რომელიც საკუთარივით განიცდიდა თავისი პერსონაჟის განცდებს ან მაყურებ ...
ლელა გოგინაშვილი-სწავლა-სწავლება დღეს - შებრუნებული საკლასო ოთახი
06 თებერვალი 2015
წინამდებარე სტატიით შევეცდები დავასაბუთო შებრუნებული საკლასო ოთახის მოდელისა და ტექნოლოგიების გამოყენების ეფექტურობა. განვსაზღვრო მისი მნიშვნელოვანი როლი სასკოლო განათლების მიზნების განხორციელებაში. ამგვარი მოდელით სწავლება, პირველ რიგში, მოსწავლეების ჩართულობის ზრდასა და სწავლისადმი ინტერესის გაღრმ ...
ანა ჯანელიძე-სკოლაში შესვლის ჯადოსნური ასაკი
06 თებერვალი 2015
კარგი იქნებოდა პირდაპირ და მოკლედ შეგვეძლოს თქმა, რომელია სკოლაში შესვლის ის ჯადოსნური ასაკი, რომელიც ბავშვის სკოლაში წარმატების წინაპირობა იქნება. 5 წელი და 364 დღე? არა. 5 წელი და 366? შესაძლოა. მოკლედ, ამ თემაზე დებატებმა ცოტა არ იყოს ...
ნანა ლომიძე-საშინაო დავალება დასჯა არ არის(რეკომენდაციები მშობლებსა და მასწავლებლებს)
04 თებერვალი 2015
მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანის სასწავლო სისტემაში საშინაო დავალება სწავლების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. ამ მხრივ არც საქართველოა გამონაკლისი. ...
ნინო ლომიძე-„სწორი პასუხების“ ტყვეობაში
04 თებერვალი 2015
ზოგიერთ მოსწავლეს ეშინია შეცდომების. მოსწავლეებს ეშინიათ არასწორი პასუხების და დაბალი ქულების. მათ ეშინიათ შეუსრულებელი დავალებე ...
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233